Inkassokrav avseende bestridd fordran

Diarienr: 181-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Parkeringstjänst Väst AB
Frågeställningar: Inkassokrav avseende bestridd fordran.

Anmälarens uppgifter

Parkeringstjänst Väst AB (Parkeringstjänst) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ett inkassokrav trots att fordran har bestridits.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Parkeringstjänsts fordran har uppkommit inom näringsverksamhet. Inkassolagen är därför tillämplig, se 1 §.
Enligt 8 § bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Om invändningens innehåll gör att det finns sannolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller framstår som obefogad på ett sådant sätt som framgår av 8 § inkassolagen bör inget inkassokrav skickas.
Enligt Datainspektionen allmänna råd (se s. 28) får inkassokrav i övrigt normalt sett skickas även om gäldenären dessförinnan har invänt mot fordran.

I förevarande fall har anmälaren gjort invändning mot kontrollavgiften med uppgift att skyltningen beträffande parkering
inte varit korrekt. Parkeringstjänst, som arbetar med att utföra kontroller av parkeringar, har inte haft anledning att misstänka att det skulle finnas sannolika skäl för att fordran inte var lagligen grundad eller på annat sätt var obefogad.
Enbart den omständigheten att fordran inte var bestridd utgör inte ett hinder mot att skicka ut ett inkassokrav.

Inkassonämnden finner således att Parkeringstjänst inte handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ett inkassokrav till anmälaren trots att denne dessförinnan bestridit betalningsansvaret.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Elisabet Malmström, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg