Inkassokrav med bristfälligt innehåll

Diarienr: 196-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Andréasson Invest AB
Frågeställningar: Inkassokrav med bristfälligt innehåll

Anmälarens uppgifter

Andréasson Invest AB (Andréasson Invest) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Andréasson Invest har agerat under olika namn och har utgett sig för att vara flera fristående bolag vid namn ”Teknikvännen” samt  ”Avtal Sverige”.

Anmälaren hade tecknat ett avtal avseende bredband och mobilabonnemang genom telefonförsäljning med ett annat bolag. Anmälaren blev en tid därefter uppringd av en person som presenterade sig som jurist på ”Teknikvännen” och som uppgav att bolaget hon hade tecknat avtal med inte var en seriös aktör. ”Teknikvännen” kunde lösa henne från det avtalet. Anmälaren gick med på att teckna ett avtal med ”Teknikvännen” där ”Teknikvännen” förband sig att lösa det tidigare träffade avtalet. Anmälaren har fakturerats utan att ”Teknikvännen” vidtagit någon åtgärd. Anmälaren har bestridit samtliga fakturor och har slutligen fått ett inkassokrav.

Det har funnits indikationer på att indrivningen är ett led i ett bedrägeri.

Anmälaren har bifogat fakturakopia och inkassokrav.

Inkassoboalgets uppgifter

Andréasson Invest har beretts möjlighet att yttra sig men har inte hörts av.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Inkassokravet saknar en tydlig avsändare men det organisationsnummer och det bankgironummer som finns angivet på den till inkassokravet bifogade fakturan tillhör bolaget Andréasson Invest. Eftersom kravbrevet saknat avsändare utgår inkassonämnden i sin bedömning från att det är Andréasson Invest som har skickat inkassokravet. Andréasson Invest har inte bemött anmälarens påståenden och inlämnat material. Det saknas anledning att inte lägga detta till grund för nämndens bedömning.

Inkassolagen är tillämplig på indrivningsåtgärder som har vidtagits avseende egna fordringar som har uppkommit i näringsverksamhet, se 1 § inkassolagen. Andréasson Invest har således haft att följa inkassolagen och iaktta god inkassosed när bolaget vidtagit inkassoåtgärder.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad.

Inkassonämnden har inte möjlighet att uttala sig om den materiella prövningen av målet, dvs. om huruvida det föreligger ett giltigt avtalsförhållande mellan parterna eller inte. Inkassonämnden vill dock framhålla att inkassering av fordringar som saknar grund får inte förekomma och är inte förenligt med god etik i inkassoverksamhet (jfr nämndens uttalande 182/2020 och 193/2020).

Krav som framställs mot gäldenärer med hot om rättsliga åtgärder utgör inkassoåtgärdeb och ska utformas enligt 5 § inkassolagen.

Enligt Datainspektionens allmänna råd ( se s.22) ska inkassokrav utformas på ett sådant sätt att gäldenären med ledning av de uppgifter som lämnas i kravet har möjlighet att ta ställning till kravet i alla delar. Det inkassokrav som Andréasson Invest har skickat till anmälaren har saknat tydlig uppgift om vad avtalet avsett, när under 2019 som avtalet skulle ha ingåtts, uppgift om vem som är borgenär och specifikation avseende kapitalbelopp, eventuell ränta och kostnader. Inkassokravet har således inte upprättats i enlighet med inkassolagens bestämmelser.

Inkassonämnden anser sammanfattningsvis att Andréasson Invests handläggning på ett flagrant sätt strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg