Inkassokrav när betalning redan skett

Diarienr: 261-2021

Anmälare: En juridisk person
Anmält bolag: Lowell AB
Frågeställningar: Inkassokrav när betalning redan skett

Anmälarens uppgifter

Lowell AB (Lowell) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att vidhålla rätt till inkassokostnad och ränta trots att betalning skett innan inkassokravet ställdes ut. Betalningen har skett till fordringsägaren med angivande av ett OCR-nummer.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell har skickat inkassokrav avseende aktuell fordran. Lowell har därefter fått information om att fakturabeloppet och påminnelseavgiften hade betalats. Lowell har då skickat ett restkrav till anmälaren som då invänt att betalning skett innan inkassokravet skickades ut.

Lowell har kontaktat fordringsägaren som angett att betalningen har skett med angivande av fel referensnummer och därför inte har kunnat bokföras när betalningen inkom – utan först drygt en månad senare. Inkassokravet har utställts elva dagar efter betalningen. Lowell har vidhållit kravet mot anmälaren men har därefter valt att avsluta ärendet och har skickat en avslutsbekräftelse.

Lowells handläggning har inte stridit mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

En betalning har befriande verkan från den dag då den bokförs hos borgenären eller hos inkassobolaget (se 9 § inkassolagen). En borgenär har rätt till ersättning för inkassokostnad från och med den dag då ett inkassokrav avsänds, under förutsättning att fordran vid tidpunkten för avsändandet var obetald.

Anmälaren har, enligt uppgift från Lowell, angivit ett felaktigt OCR-nummer vid betalningstillfället. Anmälaren har inte invänt mot detta påstående. Betalningen har med anledning av det felaktiga OCR-numret registrerats hos den ursprungliga fordringsägaren först efter det att inkassokravet hade avsänts.

Borgenären har mot denna bakgrund inte haft skäl att räkna med att anmälaren fullgjort sin betalning vid den tidpunkt då inkassokravet skickades. Kostnaden för inkassokravet har därför varit skäligen påkallad för att tillvarata borgenärens rätt (se Inkassonämndens tidigare uttalande i dnr. 99/2007). Inkassonämnden anser därför att Lowells handläggning har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg