Inkassokrav till annan adress än gäldenärens folkbokföringsadress

Diarienr: 144/2016

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Intrum Justitia Sverige AB

Anmälarens uppgifter

Inkassoombudet har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att dels ansöka om betalningsföreläggande trots att fordran betalats, dels sända inkassokrav och övriga handlingar i ärendet till en adress där klaganden inte är folkbokförd.

Inkassoombudets uppgifter

Inkassokrav har sänts till klaganden den 6 juli 2016 på den adress som klaganden uppgivit till borgenären, med vilken klaganden har en löpande avtalsrelation. På grund av utebliven betalning har en ansökan om betalningsföreläggande lämnat in den 18 juli 2016, samma dag som klagandens betalning av inkassokravet bokförts.

Någon otillbörlig inkassoåtgärd har inte skett. Kronofogdemyndigheten har informerats om betalning av fordran. Inkassoombudet har bedömt att den del av ansökan om betalningsföreläggandet som avser kostnader (680 kr) ska kvarstå. Till stöd för denna bedömning hänvisas till Datainspektionen som i sina anvisningar uppger att borgenären har rätt att vidhålla ett yrkande om kostnadsersättning om ansökan sänts på korrekt vis och kravet har sänts till gäldenären senast på bokföringsdagen.

Inkassonämndens bedömning

Klaganden har beretts möjlighet att yttra sig över vad inkassoombudet anfört men har inte hörts av. Nämnden lägger inkassoombudets uppgifter till grund för sin bedömning.

Vad avser frågan om rätt adressering av inkassokrav bär inkassokrav sändas till gäldenärens folkbokföringsadress eller den särskilda postadress som har registrerats hos Skatteverket om inte gäldenären har upplyst om att hon eller han kan nås på annan adress eller detta har framkommit på annat sätt. I detta ärende har inkassoombudet sänt inkassokravet till den adress som anmälaren lämnat till borgenären, med vilken gäldenären har ett avtalsförhållande. Gäldenären är sedan 30 juni 2016 folkbokförd på annan adress än den han lämnat till borgenären. Enligt vedertagen praxis anses det vara god inkassosed att inkassoombudet normalt använder den adress till gäldenären som borgenären har lämnat. Det är ju gäldenären som själv har uppgett sin adress till borgenären med full insikt om att post inom ramen för avtalsförhållandet kommer att sändas till den adressen. Det har inte framkommit att inkassokravet har kommit tillbaka utan att ha nått gäldenären eller att annan omständighet förelegat som medfört att inkassoombudet borde ha efterforskat gäldenärens korrekta adress. Nämnden finner att åtgärden inte står i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämnden har i tidigare ärenden, t ex 11/2000 och 16/2001, uttalat sig om god etik i inkassoverksamhet när betalning erlagts men inkassoombudet inte haft kännedom om betalningen. Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för inkassoverksamhet anser att borgenären under sådant förhållande har rätt till ersättning för inkassokostnader om inkassokravet har skickats till gäldenären senast på bokföringsdagen – den dag som beloppet bokförs på borgenärens eller ombudets konto. I det aktuella ärendet har krav avsänts samma dag som bokföring skett och inkassoombudet har enligt uppgift saknat kännedom om betalningen. Nämnden finner att åtgärden inte står i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med dessa uttalanden avslutar nämnden handläggningen av ärendet.