Inkassokrav trots att fordringen enligt gäldenären slutligt reglerats m.m.

Diarienr: 148/2017

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Intrum Justitia Invest AB

Anmälarnas uppgifter

Inkassoombudet har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att sända inkassokrav avseende en fordran som tidigare slutbetalats. Anmälaren har bifogat kopior av inbetalningarna.

Inkassoombudets uppgifter

Anmälaren har tagit ett lån hos Time Finans AB/Cellbes Privatlån (TF Bank). Lånet sades upp till betalning den 7 juni 2011. Fordringen överläts vid uppsägningen till Nice Invest Nordic AB. Överlåtelsen denuntierades den 13 juli 2011. Betalning med befriande verkan kunde således efter den 13 juli 2011 endast ske till Nice Invest Nordic AB, (namnändrat till Intrum Justitia Invest AB). Vid denuntiationen uppgick skulden till 22 351,89 kr. Intrum Justitia Invest AB (i fortsättningen IJ) har i flera brev till anmälaren tydliggjort aktuell skuld och också lämnat olika erbjudanden. Den 20 januari 2017 erhöll IJ totalt 29 000 kr (i tvåposter om 11 000 kr och en om 7 000 kr). Betalningarna har ursprungligen skett till fel borgenär, TF Bank, som från början inte kunnat identifiera dem. Betalningen om 29 000 kr har avräknats från skulden och därefter kvarstod 29 444,20 kr. IJ hade vid tillfället för betalningen inget aktuellt erbjudande som innebar avskrivning eller nedsättning av resterande skuld.

Anmälarens genmäle

Jag har läst breven och Intrum Justitia skickade mig ett erbjudande, där de avskrev räntan och den summa som jag skulle betala in var exakt 28 621 kronor, därav min inbetalning om totalt 29 000 kronor. Nu hittar jag ju självklart inte det brevet från Intrum Justitia och utan det beviset har jag inget att komma med.

Inkassoombudets genmäle

Samtliga brev som tillställts anmälaren har givits in i ärendet vid Inkassonämnden. Inte i något brev har erbjudande om ackord vid betalning av 28 621 kr lämnats.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Det står klart att anmälaren i oktober, november och december 2016 betalat ett sammanlagt belopp om 29 000 kr till fel borgenär och att detta belopp kommit till rätt borgenär, IJ, i januari 2017. Det kan inte anses klarlagt i ärendet att anmälaren- såsom hon påstår – före betalningen fått ett erbjudande som innebar att IJ avskrev räntan och att den kvarvarande skulden, som var 28 621 kr, således skulle blivit reglerad genom betalningen om 29 000 kr. Men inkassonämnden noterar att IJ i brev till anmälaren den 10 oktober 2016 erbjudit en halvering av skulden, som då skulle minska till 28 305 kr, på villkor att anmälaren påbörjade en månadsbetalning om 500 kr senast den 28 oktober 2016 med användande av bifogat inbetalningskort. Det är inte osannolikt att anmälaren missförstått detta erbjudande och trott sig kunna erlägga betalningar på sätt som skett och därvid få resterande skuld avskriven. Betalningarna har dock skett till fel borgenär och heller inte i enlighet med erbjudandet i övrigt.

Det framgår av handlingarna att skulden inte blivit slutbetald genom betalningen i januari 2017. Inkassoombudet har därför inte brutit mot god inkassosed genom att ånyo påminna anmälaren om det kvarstående kravet.

Med dessa uttalanden avslutar nämnden ärendet.