Inkassokrav utan föregående betalningspåminnelse

Diarienr: 302-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Svea Inkasso AB
Frågeställningar: Inkassokrav utan föregående betalningspåminnelse vid kontrollavgift

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB (”Svea”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka inkassokrav utan föregående betalningspåminnelse efter utfärdad kontrollavgift.

Inkassobolagets uppgifter

Fordran har avsett en kontrollavgift vid olovlig parkering vilken har bestridits av anmälaren. Bestridandet besvarades och anmälaren uppmanades att inkomma med kompletterande uppgifter. Anmälaren inkom inte med efterfrågat underlag varför ett inkassokrav tillställdes anmälaren. Ansökan om stämning har därefter skett och målet har avgjorts av tingsrätten.

Anmälarens bestridande lämnades direkt efter att anmälaren fått del av kontrollavgiftsfakturan. Att då därefter sända ut påminnelse hade kunnat uppfattas som att bestridandet helt ignorerats. Påminnelser omfattas inte av regelverket för inkassohantering eftersom det sker före det att det att inkassokrav skickas.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 8 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering är borgenären skyldig att skicka en betalningspåminnelse innan denne vidtar inkassoåtgärder. I IMY:s allmänna råd anges att det i fall av olovlig parkering strider mot god inkassosed att vidta inkassoåtgärd utan att en betalningspåminnelse dessförinnan har skickats (se allmänna råden s. 16). En gäldenär bör, mot bakgrund av bestämmelsens utformning, alltid kunna räkna med att en betalningspåminnelse skickas före inkassoåtgärd vidtas.

I det aktuella fallet har Svea inom ramen för inkassoförfarandet tagit emot anmälarens invändning, som framställts i princip omgående efter att kontrollavgiftsfakturan mottagits, och därefter, efter att ha utsänt ett inkassokrav – men utan att först tillse att en betalningspåminnelse avsänts – väckt talan i domstol.

Mot bakgrund av den uttryckliga bestämmelsen i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, vilken inte medger några undantag från skyldigheten att avsända betalningspåminnelse innan inkassoåtgärd vidtas, har det trots förekomsten av ett bestridande stått i strid med god etik i inkassoverksamhet att underlåta att utsända sådan påminnelse. Svea förtjänar därför kritik för sitt agerande.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström