Inkassokrav utan föregående betalningspåminnelse

Diarienr: 183-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Krafman AB

Frågeställningar: Inkassokrav utan föregående betalningspåminnelse m.m.

Anmälarens uppgifter

Krafman AB (Krafman) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande handlande.

Krafman har skickat krav avseende en fordran som saknar grund och där indrivningsåtgärderna har varit hotfulla.
Ett betalningskrav har skickats under julhelgen med uppmaning att betala inom 14 dagar. När brevet kom fram hade redan tio dagar av den givna fristen passerat. Krafman har inte visat att de har köpt fordringarna eller att de haft fullmakt att driva in desamma.
Anmälaren har när hennes bolag gick i konkurs fullgjort sina skyldigheter enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen varför hon inte har något personligt ansvar för skulderna. Krafman har lagt på räntekostnad utan att redovisa för vad i kravet som avser ränta respektive kapital och betalningskravet har även i övrigt varit felaktigt. Krafman har inte skickat en faktura utan har direkt skickat ett kravbrev och hotat med rättsliga åtgärder och mycket höga kostnader om betalning inte sker. Om ett betalningskrav bestrids sakligt ska det inte gå vidare till inkasso eller tingsrätt.

Inkassoombudets uppgifter

Borgenären har köpt en fordran mot anmälarens bolag som har gått i konkurs. Borgenären har därefter givit Krafman i uppdrag att driva in fordran. Samma dag som förvärvet skedde har Krafman skickat ett denuntiationsbrev där anmälaren informerades om förvärvet samt grunden för kravet, vilket bestod i ett personligt ansvar för skulden med anledning av för sent upprättad kontrollbalansräkning.

Brevet innehöll ett krav och ett hot om att rättsliga åtgärder skulle kunna komma att vidtas om betalning inte skedde inom 14 dagar, samt en erinran om att ytterligare ränta och eventuella rättegångskostnader kunde tillkomma. Att skicka ett denuntiationsbrev utgör inte en inkassoåtgärd och träffas inte av inkassolagens bestämmelser. Anmälaren har själv under ed bekräftat fordringarnas riktighet och kände alltså till dem. Även om inkassolagen har varit tillämplig har Krafman inte vidtagit några otillbörliga påtryckningar och inte heller agerat i strid mot god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Laglig grund för fordran. Bestridd fordran.
Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Ett inkassoombud har därmed skyldighet att kontrollera kravets grund, t ex. genom en individuell prövning av omständigheterna rörande en fordran eller genom att ombudet bedömer att borgenärens rutiner är tillräckliga för att förhindra att ogrundade krav framförs.

Krafman har fått indrivningsuppdraget från ett helägt dotterbolag och får därför förutsättas ha en god uppfattning om kravets ursprung. Inkassonämnden anser inte att det framkommit något som talar för att det skulle föreligga sannolika skäl för att fordran saknar laglig grund eller att fordran framstår som obefogad. Att en fordringsägare och en gäldenär inte är överens om huruvida betalningsansvar föreligger innebär inte i sig att fordran saknar saklig grund eller är obefogad. Om en gäldenär framställer ett sakligt bestridande kan den summariska processen inte användas utan borgenären får istället ansöka om stämning vid tingsrätt. Att Krafman givit in en stämningsansökan efter att anmälaren bestritt betalningsansvar ligger därför i linje med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassokrav. Underrättelse om betalningsanspråket.
Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och på ett sådant sätt att gäldenär inte vållas onödig skada, olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Krafmans första åtgärd var att skicka ett denuntiationsbrev som innehåller information om att borgenären köpt aktuell fordran och att borgenären åberopar personligt betalningsansvar enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen samt en uppmaning till anmälaren att betala inom 14 dagar. Brevet avslutas med en påtryckning genom att anmälaren hotas med betalningsföreläggande eller stämningsansökan och rättegångskostnader om anmälaren inte betalat eller medgivit betalning inom den angivna fristen. Eftersom denuntiationsbrevet innehåller hot som rättsliga åtgärder är det inte en ren underrättelse om betalningsanspråket utan utgör en inkassoåtgärd
enligt 5 § inkassolagen.

Normalt ska en gäldenär ha underrättats om betalningsanspråket innan inkassoåtgärdeb vidtas
(se Datainpektionens allmänna råd sid. 15). Gäldenären ska således känna till kravet. I förevarande fall kände anmälaren till själva fordran som var en fordran i hennes bolags konkurs. Hon kände däremot inte till att kravet nu riktades mot hennes personligen enligt vissa bestämmelser i aktiebolagslagen eller att borgenären nu var en annan än den ursprungliga borgenären.
Dessa omständigheter är så väsentliga att anmälaren enligt inkassonämndens bedömning borde ha underrättats om kravet innan någon inkassoåtgärd vidtogs. Krafman har således inte iakttagit god etik i inkassoverksamhet genom att skicka det aktuella denuntiationsbrevet utan en föregående underrättelse om betalningsanspråket.

Betalningsfrist
Anmälaren har också riktat kritik mot den tid inom vilken hon skulle betala. I ett inkassokrav ska anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala eller invända mot kravet. Enligt Datainspektionens allmänna råd bör denna frist inte vara kortare än åtta dagar räknat från utsändningsdagen (se s. 26). Gäldenären bör därtill alltid ha minst fyra bankdagar på sig att betala från det att denne kan antas ha tagit emot kravet. Denuntiationsbrevet skickades fredagen den 20 december 2020 och angav en frist om 14 dagar. Eftersom brev vid normal postgång delas ut inom två arbetsdagar från inlämningsdagen kan brevet, med anledning av de mellankommande helgdagarna, förväntats ha varit anmälaren tillhanda den 27 december 2020. Anmälaren har därför haft fyra bankdagar på sig att betala kravet. Inkassonämnden anser därför att den angivna tidsfristen är förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Kontakten med gäldenären
All information till gäldenären ska enligt Datainspektionens allmänna råd (se s. 31) vara saklig, tydlig och korrekt och gäldenären bör bemötas på ett hövligt och korrekt sätt. Krafman har besvarat anmälarens bestridande utan dröjsmål och det anmälaren har uppfattat som hotfullt har enligt inkassonämnden varit adekvata varningar om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas om betalning inte sker.
Den korrespondens som förevarit mellan Krafman och anmälaren har inte inneburit något avsteg från god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet ha deltagit: Ulla. Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg