Inkassoombudets bokföring av medel som inflyter efter beslut om skuldsanering

Diarienr: 126/2014

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Aktiv Kapital Sverige Services AB

Anmälarens uppgifter

Inkassoombudet bryter mot god etik i inkassoverksamhet genom att inte till Skatteverket insända uppgifter om inbetald ränta. Samtliga övriga fordringsägare har sänt uppgifter till Skatteverket om räntebelopp. Detta har gett anmälaren ”ekonomiskt andrum” under sommarmånaderna då överskjutande skatt återbetalats till anmälaren. Alla fordringsägare som mottar betalningar borde agera likartat.

Inkassoombudets uppgifter

Bestämmelser om hur en betalning ska avräknas mot fordran finns vid frivillig betalning (Datainspektionens rekommendationer) och vid verkställd utmätning (bestämmelser i utsökningsbalken). Men bestämmelser saknas för hur betalning enligt fastställd skuldsaneringsplan ska bokas avseende sådan fordran. Skuldsaneringslagen eller dess förarbeten ger inte någon vägledning i frågan.

Av Skatteverkets( SKV) ställningstagande Dnr 131 632949-11, den 5 november 2007, om avdrag ska medges för räntekostnader som ingår i skuldbelopp i en beslutad skuldsanering, framgår att SKV anser att belopp som betalas vid skuldsanering i första hand ska utgöra amortering av kapitalbelopp. Inkassoombudet har valt att i beslutade skuldsaneringar boka influtna belopp på detta sätt. Flera skäl talar för detta ställningstagande, främst de följande. Onödig skada ska inte vållas gäldenär; det är till fördel för gäldenären om influtna belopp bokas som kapital (gäller om skuldsaneringen hävs). En bokning som upplupen ränta som medför avdragsrätt i självdeklarationen för gäldenären, kan konstituera rättslig grund att föra talan om skuldsaneringsbeslutets hävande. Gäldenärens situation kan förbättras genom skatteåterbärningen. En sådan förbättring av gäldenärens situation ska tillfalla borgenärerna. En sådan förbättring av gäldenärens betalningsförmåga är inte bedömd vid beslutet om skuldsanering. Det strider mot skälighetsrekvisitet i skuldsaneringslagen om gäldenären skulle gynnas på bekostnad av borgenärerna.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet. Det saknas författningsregler om hur inbetalda belopp enligt skuldsaneringsbeslut ska bokföras och hanteras utifrån de aspekter som är aktuella i detta ärende. Skatteverket godtar inte att delbetalningar av skulder inom ramen för ett skuldsaneringsbeslut bedöms utgöra ränta förrän det nedskrivna kapitalbeloppet är erlagt i sin helhet.

Inkassonämnden bedömer att det inte är i strid med god etik i inkassoverksamhet att bokföra belopp som inkasserats efter skuldsaneringsbeslut som betalning på kapitalskuld till dess hela det nedsatta kapitalbeloppet erlagts. I de fall belopp därefter inflyter bör dessa belopp bokföras som ränta och kontrolluppgift till självdeklarationen lämnas. Det förhållandet att gäldenärens ekonomiska ställning då kan förbättras får ankomma på Kronofogdemyndigheten att beakta i skuldsaneringsärendet.
I ärendet är inte utrett vilken kvotdel av anmälarens totala skuld i skuldsaneringsärendet som ska erläggas genom avbetalningsplanen och därmed inte heller om det som gäldenären erlagt vid tidpunkten för anmälan till Inkassonämnden faktiskt täcker hela det nedsatta kapitalbeloppet.

Inkassonämnden saknar möjlighet att uttala sig gällande hur andra skuldsaneringsborgenärer valt att bokföra inbetalda belopp.

Med dessa uttalanden avslutar nämnden handläggningen av ärendet.