Invändning om betalning har inte kontrollerats och inkassokrav har trots det vidhållits

Diarienr: 238-2021

Anmälare:                             En fysisk person
Inkassobolag:                      Alektum Group AB
Frågeställningar:               Invändning om betalning har inte kontrollerats och inkassokrav har trots det vidhållits

Anmälarens uppgifter

Alektum Group AB (”Alektum”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ett inkassobrev trots att en del av varorna returnerats. Efter kontakt med fordringsägaren fick hon uppgift om vilket belopp hon skulle betala och erlade betalning. När hon sedan kontaktade Alektum fick hon besked att det ursprungliga inkassokravet kvarstod. Vid samtalet kom de överens om att hon skulle skicka in returkvittot och att ärendet skulle vara vilande i avvaktan på det. Efter att hon skickat in returkvittot fick hon besked från Alektum att det ändå kvarstod ett belopp att betala. Hon betalade beloppet men fick sedan ett nytt krav från Alektum på ytterligare en summa. Också det beloppet betalade hon in. Detta innebär att hon betalat för hela det ursprungliga köpet men endast fått den vara som hon inte returnerat. Alektums hantering ifrågasätts mot bakgrund av att såväl säljföretaget som Alektums uppdragsgivare uppgett att hon har betalat det hon ska.

Inkassobolagets uppgifter

Alektum har uppgett att handläggaren brutit mot de rutiner som gäller för liknande fall och att vederbörande inte heller utfört den utredning som åvilar Alektum på ett korrekt sätt. Ärendet utreds internt för att bedöma om omplacering ska ske av den ansvariga handläggaren eller om ytterligare utbildning kan anses tillräckligt.

Alektum kommer att återbetala den summa som överstiger det korrekta kravet och utöver det kompensera anmälaren med 1 500 kr för de besvär som detta orsakat henne.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Det strider mot god etik i inkassoverksamhet att driva in fordringar som är oklara eller uppenbart ogrundade. Normalt sett kan ett inkassobolag lita på de uppgifter en borgenär lämnar om skulden. I detta fall borde de uppgifter som anmälaren lämnat om betalning ha kontrollerats. Så har inte skett. Alektum har vidgått att handläggaren agerat felaktigt.

Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att Alektum handlagt ärendet i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassoverksamhet ska följa gällande lagstiftning och bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Detta förutsätter att handläggare ges en utbildning som gör det möjligt för dem att leva upp till de krav som ställs. Nämnden noterar att Alektum uppmärksammat frågan.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren