Komplicerat fordringsförhållande

Diarienr: 284-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Trygg Inkasso i Stockholm AB
Frågeställningar: Komplicerat fordringsförhållande

Anmälarens uppgifter

Trygg Inkasso i Stockholm AB (”Trygg Inkasso”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Trygg Inkasso har skickat ett inkassokrav till anmälaren med en påhittad skuld avseende kostnader för byggtjänster och byggmaterial. Uppdragsgivaren har med hjälp av inkassobolaget försökt utpressa anmälaren att betala. Anmälaren har tidigare varit anställd hos uppdragsgivaren.

Anmälarens mor, som beställt arbetet, har till fullo reglerat sin skuld, trots att den aktuella entreprenaden inte slutförts.

Eventuella synpunkter på anmälarens utförda arbete är inte relevant för inkassoärendet. Det saknas underlag och Trygg Inkasso har inte kontrollerat fordrans riktighet utan har förlitat sig på uppdragsgivarens uppgifter.

Inkassobolagets uppgifter

Trygg Inkasso har fått ett inkassouppdrag från uppdragsgivaren och har skickat ett inkassokrav. Anmälaren har, förutom att vara anställd, också varit firmatecknare hos uppdragsgivaren med fullt mandat att driva olika projekt och plocka ut material på bolagets konton hos olika leverantörer. Anmälaren har misskött sina uppdrag. Kravet avser bland annat ett projekt hemma hos anmälarens mor där anmälaren ensam svarade för projektet vad gäller material och arbetskraft.

Ärendet har lagts vilande efter att anmälaren inkom med ett bestridande. Trygg Inkasso har diskuterat ärendet med uppdragsgivaren och utfört ytterligare kontroller. Med anledning av de tveksamheter som funnits i ärendet har ärendet avslutats efter avstämning med uppdragsgivaren.

Trygg Inkasso har inte haft anledning att misstro uppdragsgivaren. Trygg Inkassos handläggning har inte på något sätt stridit mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Inkassonämnden har tidigare uttalat sig om Inkassobolags skyldighet att kontrollera fordran innan indrivning, (se bl.a. uttalanden i 206/2020, 237/2020 och 262/2021).

Av IMY:s allmänna råd s. 20 f. framgår att svårare och mer ovanliga fall bör prövas av personal med juridisk utbildning. I sådana fall bör ett inkassobolag också i större utsträckning än vad som är fallet vid mängdhantering av ärenden, förvissa sig om att en fordran är lagligen grundad. Detta bör bland annat ske genom undersökningar av gällande rätt och genomgång av de förhållanden som ligger till grund för fordran.

Av Trygg Inkassos uppgifter framgår att de, baserat på de uppgifter de fått från uppdragsgivaren, redan före det att den första inkassoåtgärden vidtogs borde ha kunnat sluta sig till att det rörde sig om ett mer komplicerat fordringsförhållande. Trygg Inkasso borde därför mer omsorgsfullt ha undersökt fordrans grund innan kravbrevet avsändes samt i själva kravbrevet närmare utvecklat sin bedömning. Genom att inte göra detta har Trygg Inkasso agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Vad anmälaren i övrigt anfört föranleder inget ytterligare uttalande.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström