Kontakter under inkassofristen m.m.

Diarienr: 387/2023

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Zolva AB
Frågeställningar: Kontakter under inkassofristen m.m.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har fått två inkassokrav, som enligt anmälaren har avsänts den 18 december 2022, från Zolva AB (”Zolva”).  Under inkassofristen har anmälaren fått två e-postmeddelanden, daterade den 22 december och den 27 december 2022, från Zolva avseende kraven med betalningsuppgifter.

Anmälaren har den 28 december 2022 begärt information om de påstådda skulderna. Samma dag har Zolva ansökt om betalningsföreläggande.

Zolva har agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet genom att stressa honom med den snabba handläggningen och då de, som anmälan får förstås, inte har givit honom tillräckliga frister särskilt med beaktande av att ansökan om betalningsföreläggande har givits in under julhelgen.

Kravet har även varit felaktigt redovisat då exempelvis räntan angivits till en högre procentsats än den avtalade.

Anmälaren har gett in underlag i form av inkassokrav, e-postmeddelanden, ett avtal samt diverse annan korrespondens. Inkassokraven är enligt uppgift angivna på breven utskrivna den 9 december 2022 och sista dag för betalning anges till den 18 december 2022.

Inkassobolagets uppgifter

Zolva har skickat två inkassokrav till anmälaren. Inkassokraven har skickats redan den 9 december, vilket framgår av de ingivna kraven. Anmälaren har givits en frist om nio dagar att betala eller invända mot kraven. Eftersom inkassokraven förföll till betalning innan julhelgen anser Zolva att det inte funnits någon anledning att förlänga fristen.

Zolva har skickat e-post till anmälaren i syfte att upprätta kontakt för avbetalningsplan eller slutbetalning av skulderna. Åtgärderna har vidtagits i enlighet med de tidsfrister som inkassobolag har att förhålla sig till.

Zolva har informerat anmälaren om att ärendena skickats till Kronofogden genom ansökan om betalningsföreläggande. Först därefter har Zolva mottagit ett bestridande från anmälaren. För det fall en gäldenär framför en sakligt grundad invändning exkluderar Zolva gäldenären från kampanjer m.m.

Sammanfattningsvis har Zolvas handläggning varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av IMY:s allmänna råd vid tillämpning av inkassolagen (s. 25 f.) följer att tidsfristen för betalning vid avsändande av inkassokrav bör vara minst åtta dagar räknat från dagen för när kravet skickas och att gäldenären bör ges minst fyra bankdagar på sig att betala eller bestrida kravet. Motsvarande krav gäller dock inte vid avsändande av andra kravbrev.

Det finns mot bakgrund av Zolvas uppgifter och det datum som är antecknat på inkassokraven inte anledning att betvivla att inkassokraven faktiskt skrivits ut den 9 december och inte den 18 december som anmälaren uppgivit.

Inkassokraven skickades således nio dagar innan de förföll till betalning och anmälaren har således givits minst fyra bankdagar för att erlägga betalning eller bestrida inkassokraven, även med hänsyn tagen till normal postgång.

De e-postmeddelanden som har skickats till anmälaren har avsänts efter att inkassokraven förföll till betalning. Zolvas agerande kan inte betraktas som en otillbörlig påtryckning och bolaget har i detta avseende inte agerat i strid med god etik.

Zolva har slutligen angett att de tagit emot en skrivelse från anmälan först efter att ansökan om betalningsföreläggande givits in. Mot bakgrund av att anmälarens skrivelse av den 28 december avsänts per post och då ansökan om betalningsföreläggande gavs in just denna dag kan anmälarens skrivelse omöjligen ha nått bolaget innan ansökan ingavs. Skriften är inte heller sådan att den med nödvändighet är att betrakta som ett sakligt bestridande.

Sammanfattningsvis har Zolvas handläggning i sin helhet varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner