Kontroll av fordran som ingår i en förvärvad fordringsstock m.m.

Diarienr: 178/2019

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Collector Bank AB
Frågeställningar: Nämndens behörighet. Kontroll av fordran som ingår i en förvärvad fordringsstock. Information om debiterad ränta.

Anmälarens uppgifter

Collector Bank AB (Collector) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.
Collector har inte kontrollerat fordran tillräckligt före inkassoåtgärd samt därefter drivit in en felaktigt beräknad skuld. Collector har inte på ett korrekt sätt avräknat de inbetalningar som har gjorts. Collector har slutligen tillämpat en annan räntesats än den som avtalats.

Inkassoombudets uppgifter

Collector är en bank som har tillstånd från Finansinspektionen som utövar tillsyn över bankers inkassoverksamhet. Inkassonämnden är därför inte rätt forum för prövning av ärendet.
Collector har förvärvat fordran från en tidigare fordringsägare i samband med köp av en fordringsstock. Fordran har registrerats i Collectors system i enlighet med de uppgifter som den tidigare fordringsägaren lämnat, bl.a. med ett begränsat åtagande och en lägre räntesats, 6 %, enligt en ackordsuppgörelse. Collector har skickat en underrättelse om överlåtelsen till anmälaren och i denna angett den ursprungliga räntan om 12,55 %. Collector har också tillställt anmälaren en avisering enligt amorteringsuppgörelsen där den ursprungliga räntan angetts.

Anmälaren har kontaktat Collector och då informerats om att räntan på aviseringen inte överensstämmer med den faktiskt debiterade räntan som uppgår till 6 % enligt det begränsade åtagandet. Anmälaren har därefter gjort betalningar som har avräknats korrekt i enlighet med den information som lämnades till Collector i samband med förvärvet. Anmälaren har en tid därefter kontaktat Collector och meddelat att skulden har reglerats felaktigt. Collector har då kontaktat den ursprunglige fordringsägaren som efter utredning bekräftat att skulden vid tiden för överlåtelsen var ca 10 000 kr lägre än vad som registrerats. Collector har fyra dagar därefter återbetalat de medel anmälaren inbetalat till Collector och har därefter avslutat ärendet.

Collector har innan förvärvet av fordran gjort omfattande undersökningar av fordringsstockens kvalitet och har inte kunnat upptäcka felregistreringen som skett hos den tidigare fordringsägaren innan överlåtelsen.

Inkassonämndens bedömning

Nämndens behörighet
Enligt Inkassonämndens stadgar är dess uppgift att pröva ärenden som gäller tillämpning av god etik i all slags inkassoverksamhet. Det innebär att även ärenden som handläggs av andra inkassoombud än dem som har Datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet kan prövas av nämnden. Det saknas därför anledning att avvisa anmälan av de skäl Collector gjort gällande. Nämnden har tidigare yttrat sig angående sin behörighet, se bl. a. uttalande i dnr 20/2001, 55/2003 och 74/2005.

Kontroll av fordran som ingår i en förvärvad fordringsstock
Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad.

Vid övertagande av fordringar för indrivning har Datainspektionen i sina allmänna råd (se s. 42) betonat att inkassobolag bör kontrollera fordringarnas kvalitet och ställa krav på säljarna att prestera dokumentation över fordringarnas uppkomst och hur de har förvaltats fram till överlåtelsen. Innan en inkassoåtgärd vidtas bör inkassobolaget förvissa sig om att man kan visa vad fordran avser, vem som är gäldenär och att fordran inte är preskriberad.

Collector har vid registrering och hantering av ärendet utgått från de uppgifter som Collector fått av den tidigare fordringsägaren. Fordran har ingått i ett köp av en fordringsstock där Collector har gjort undersökningar av fordringarna för att kontrollera kvaliteten i stocken. Inkassonämnden anser att stickprov vid mottagande av ett större inflöde av krediter av samma slag kan vara tillfyllest men bedömningen måste göras från fall till fall. Faktorer som spelar in i hur rigorös kontrollen behöver vara är exempelvis erfarenheter från tidigare affärer samt om överlåtaren eller uppdragsgivaren står under tillsyn. Så snart gäldenären påpekat att skuldbeloppet var felaktigt har Collector vidtagit adekvata åtgärder för att utreda skuldens storlek och har också när felet upptäcktes omgående återbetalat till gäldenären vad denne betalat in. Inkassonämnden anser att det saknas anledning att rikta kritik mot Collector när det gäller kontrollen av fordran.

Information om räntan
Räntan skulle enligt uppgift från den tidigare fordringsägaren vara 6 % i enlighet med en innan förvärvet träffad ackorduppgörelse. Collector har uppgett att fel räntesats, nämligen den ursprungliga räntan 12,55% har registrerats vid överlåtelsen och också angetts i en underrättelse till gäldenären. Den i ackordsuppgörelsen överenskomna räntan, 6% synes dock vara den som debiterats anmälaren. Collector har vidgått att det blivit fel vid registreringen och nämnden vill här endast påpeka vikten av att all information till gäldenären är korrekt.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg