Köp och indrivning av preskriberad fordran

Diarienr: 254-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Svenska Europainkasso AB
Frågeställningar: Köp och indrivning av preskriberad fordran

Anmälarens uppgifter

Svenska Europainkasso AB (”Europainkasso”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att köpa och driva in en preskriberad fordran. De har vidare inte kunnat svara på frågor rörande fordringsförhållandet eller tillställa anmälaren underlag avseende fordran.

Inkassobolagets uppgifter

Europainkasso har förvärvat en fordringsportfölj av en tidigare fordringsägare som bedriver låneverksamhet med tillstånd av Finansinspektionen. Denuntiationsbrev har tillställts anmälaren. Fordran har tidigare fastställts genom utslag 2013 och därefter har ett flertal kravbrev skickats till anmälaren av den tidigare borgenären. Fordran är inte preskriberad.

I kontakt med anmälaren har Europainkasso angett att anmälaren inte sakligt kan bestrida fordran då utslag redan har meddelats. Europainkasso har lämnat information om möjlighet att framföra preskriptionsinvändningar när fordran lämnats för verkställighet.

Europainkasso har inte brustit gällande god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet. Nämnden kan däremot inte uttala sig i frågan om huruvida den aktuella fordran är preskriberad eller ej.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad.

Innan en inkassoåtgärd vidtas bör inkassobolaget förvissa sig om att man kan visa vad fordran avser, vem som är gäldenär och att fordran inte uppenbart är preskriberad. Inkassonämnden har tidigare uttalat sig om inkassobolags skyldighet att kontrollera fordran innan indrivning, se uttalande dnr 178/2019, 193/2020 och 206/2020.

Ett inkassoombud bör i huvudsak kunna förlita sig på de uppgifter som en borgenär lämnar om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att uppgifter skulle vara riktiga, exempelvis om borgenären tidigare lämnat felaktiga uppgifter eller om det är uppenbart att uppgiften inte kan vara korrekt. Kravet på den kontroll som utförs innebär dock inte att inkassobolaget för varje fordran behöver göra en djupgående analys av fordrans grund. Detta gäller även i fall där ett inkassobolag förvärvar en fordran från borgenären.

Europainkasso har vid registrering och hantering av ärendet utgått från de uppgifter som de fått av fordringsägaren av vilka det har framgått att utslag har meddelats samt att brev har skickats till anmälaren. Inkassonämnden anser att den kontroll genom stickprov Europainkasso har utfört innan de har vidtagit indrivningsåtgärd har varit tillräcklig. Handläggningen av ärendet kan därför inte kan anses strida mot god etik i inkassoverksamhet i denna del.

All information som ett inkassobolag lämnar till en gäldenär inom ramen för inkassoverksamheten bör vara saklig, tydlig och korrekt (se t.ex uttalande i dnr. 241–2021). Vidare bör gäldenären bemötas på ett hövligt sätt. Europainkasso har uppgett att anmälaren har bemötts korrekt och vid kontakterna erhållit tydlig information om ärendets fortsatta handläggning. Europainkasso har vidare informerat anmälaren om den möjlighet som kvarstår att invända mot verkställighet i det aktuella fallet.

Sammanfattningsvis konstaterar Inkassonämnden att Europainkasso har handlagt ärendet i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg