Krav på rutiner och system

Diarienr: 157/2018

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Alektum Group AB
Frågeställningar: Krav på rutiner och system för att kunna ge korrekt besked till gäldenär

Anmälarens uppgifter

Anmälaren skulle enligt ett beslut av tingsrätt betala 1 280 kr. Anmälaren har varit i kontakt med Alektum ett flertal gånger för att få se fakturan. Alektum har då svarat att anmälaren ska betala 1 980 kr men har efter invändning om tingsrättens beslut uppgett att de ska återkomma när de kontrollerat detta. Hon har endast betalat in 1 280 kr som hon är skyldig enligt tingsrättens beslut och menar att inkassobolaget ”pressar pengar utan faktiska grunder”.

Inkassoombudets uppgifter

I ärendet ansöktes om verkställighet av tingsrättens beslut och en kostnad om 600 kr tillkom vilken påfördes ärendet helt korrekt. Därefter ringde anmälaren och ville betala hela skulden, vilket medgavs. En inbetalningsavi skickades till anmälaren och en aviavgift om 60 kr lades till ärendet. Handläggaren gjorde dock misstaget att återkalla ärendet hos kronofogde- myndigheten innan Alektum mottagit betalning. När anmälaren senare betalade in endast 1 280 kr kvarstod en restkostnad om 660 kr som obetald i ärendet.

Det som anmälaren gör gällande om hanteringen hos Alektum överensstämmer med den bild som Alektum fått efter att ha gått igenom ärendets hantering. I detta fall är det den mänskliga faktorn som varit anledning till misstaget och Alektum har nu förtydligat rutinbeskrivningen för hantering av dessa ärenden och handläggarna har dessutom fått utbildning i hur dylika ärendet ska hanteras.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Inkassoombud ska besvara frågor utan dröjsmål. Om sakfrågor inte kan besvaras utan dröjsmål ska besked lämnas om detta samt om när sådant besked kan lämnas. Inkassobolag är också skyldigt att se till att den eller de personer som ansvarar för inkassoverksamheten genomgått adekvat utbildning och upprätthåller en hög kunskapsnivå inom inkassoområdet.

Av ingivna handlingar framgår att inkassoombudit brustit i dessa hänseenden. Svårigheten med att lämna korrekt svar på anmälarens frågor om vad hon skulle betala synes vara en följd av att verkställighetsansökan hos kronofogdemyndigheten återkallats innan full betalning erlagts. Inkassonämnden noterar att Inkassobolaget nu har vidtagit åtgärder för att detta inte ska upprepas.

Med detta uttalande avslutar Inkassonämnden ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmberg, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg.