Kravbrev och ansökan om betalningsföreläggande

Diarienr: 279-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Axactor Sweden AB
Frågeställningar: Kravbrev och ansökan om betalningsföreläggande avseende skuld som omfattas av skuldsanering

Anmälarens uppgifter

Axactor Sweden AB (”Axactor”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka kravbrev avseende skulder som omfattas av skuldsanering. Anmälaren har uppfattat utskicket från Axactor som en inkassoåtgärd ägnad att få skuldsatta att betala krav som omfattas av skuldsanering genom ett erbjudande om att avskriva viss del av skulden.

Anmälaren har uppgivit att någon skuld till Axactor inte föreligger och att inget avtal om nedskrivning har träffats.

Anmälaren har inte heller mottagit något denuntiationsbrev avseende Axactors köp av fordringarna och har i genmäle noterat att de brev som Axactor menar sig ha avsänt och som lämnats till Inkassonämnden, saknat datering.

Axactor har dessutom ansökt om betalningsföreläggande avseende fordringarna som omfattades av skuldsaneringen.

Att Axactor inte fått information från den ursprungliga fordringsägaren angående att fordringarna omfattades av skuldsanering skall Axactor ansvara för.

Axactors hantering av fordringarna har medfört att anmälaren mått dåligt och känt oro över om skuldsaneringen av misstag sagts upp. Anmälaren har begärt ersättning för sveda och värk.

Inkassobolagets uppgifter

Axactor har förvärvat de aktuella fordringarna och har inte erhållit information om att dessa omfattats av skuldsanering vid förvärvet. Axactor har skickat denuntiationsbrev till anmälaren. Det är riktigt att denuntiationsbrevet har saknat datum. Axactor har justerat sina mallar så att datum fortsättningsvis ska finnas med i denuntiationsbreven.

Axactor har efter förvärvet beställt utdrag från Kronofogdemyndigheten och fått information om att fordringarna omfattats av skuldsanering. Axactor har då lagt ärendena vilande och fört diskussioner med den ursprungliga borgenären. När handläggningen av ärendena har återupptagits har kampanjbrev, som innehållit ett erbjudande om ackord, av misstag skickats till anmälaren. Detta har berott på att handläggaren inte uppmärksammat informationen om skuldsanering.

Det är riktigt att ansökan om betalningsföreläggande har skickats till Kronofogdemyndigheten. Ärendena har dock återkallats samma dag som Axactor fått bekräftelse om att de mottagits av Kronofogdemyndigheten.

Efter att Axactor uppmärksammat misstaget har Axactor hanterat ärendena som skuldsaneringsärenden i sitt ärendehanteringssystem. Inga åtgärder utöver skuldsaneringen kommer fortsättningsvis att vidtas. Samtliga handläggare har informerats och har uppmanats att läsa igenom informationen i ärendena innan de beslutar om åtgärd. Den ansvariga handläggaren har särskilt fått information om anmälan och om vad i handläggningen som gått fel.

Mot bakgrund av att ett förvärv av fordringarna skett är anmälarens påstående att någon skuld till inte föreligger felaktigt. Inget avtal om nedskrivning har heller träffats. Axactor har därför i dessa delar inte agerat i strid med god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet och är inte behörig att pröva yrkanden om utdömande av skadestånd. Anmälarens begäran om ersättning för sveda och verk avvisas därför.

God inkassosed kräver att ett inkassobolag förvissar sig om att denuntiation har skett innan inkassoåtgärd vidas för en ny borgenärs räkning, (se IMY:s allmänna råd, s. 42 f.). Axactor har uppgivit att de skickat ett denuntiationsbrev till anmälaren samt har givit in kopior på dessa. Det saknas av den anledning skäl att ifrågasätta att breven i och för sig har avsänts. Mot bakgrund av att breven inte daterats är det emellertid inte möjligt att avgöra vid vilken tidpunkt detta skett.

Enligt Inkassonämnden är det viktigt att en gäldenär får information om vid vilket datum ett denuntiationsbrev avsänts eftersom datumet är av betydelse för vid vilken tidpunkt en gäldenär med befriande verkan kan erlägga betalning till den tidigare borgenären. Det står därför i strid mot god etik i inkassoverksamhet att utelämna denna uppgift. För detta förtjänar Axactor kritik.

Inkassoombud skall tillämpa sådana rutiner och system att inkassokrav inte utsänds av misstag (se exempelvis Inkassonämndens uttalande i ärende 80/2005). Axactor har, trots kännedom om den pågående skuldsaneringen, skickat kravbrev till anmälaren avseende hela fordran. Brevet har riskerat ge anmälaren intryck av att hon haft en större betalningsskyldighet än vad som följt av skuldsaneringen. Inkassonämnden anser mot denna bakgrund att de utställda breven inte har varit utformade på ett sådant sätt att de är förenliga med god etik i inkassoverksamhet. Även avseende detta förhållande förtjänar Axactor kritik.

Det finns inga hinder mot att en borgenär – trots att detta i och för sig skulle kunna uppfattas som förvirrande för gäldenären – ansöker om betalningsföreläggande trots pågående skuldsanering eftersom gäldenären befrias från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen först när skuldsaneringen är avslutad. Det kan också finnas flera skäl för en borgenär att få fordringsförhållandet fastställt. Inkassonämnden anser därför att det inte har stått i strid med god etik i inkassoverksamhet att en ansökan om betalningsföreläggande har givits in till Kronofogdemyndigheten trots pågående skuldsanering.

Nämnden noterar att rättelse vidtagits och att Axactor informerat sina handläggare för att undvika att liknande misstag i handläggningen sker igen.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström