Kravbrev utsända av misstag

Diarienr: 373/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Svenska Europainkasso AB
Frågeställningar: Kravbrev utsända av misstag

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har fått en påminnelse från Svenska Europainkasso AB (”Europainkasso”) avseende obetalda kostnader hos Kronofogdemyndigheten. Det har saknats uppgift om vem fordringsägaren är och uppgifter för att kunna identifiera skulden, exempelvis vid vilket datum skulden skulle ha uppkommit.

Anmälaren anser att fordran saknar grund samt att beloppen inte stämmer med de som Kronofogdemyndigheten normalt tar ut.

Inkassobolagets uppgifter

Europainkasso har av misstag läst in grundavgifter avseende ärenden hos Kronofogdemyndigheten i ett ärendehanteringssystem som tillhör ett helägt dotterbolag. Då det inte har funnits ett ärende med motsvarande målnummer att lägga in beloppen på har systemet felaktigt skapat en faktura som har skickats till anmälaren. Påminnelse har också skickats.

Detta har resulterat i att 13 fakturor felaktigt har skapats. Europainkasso har efter att de blivit uppmärksammade på misstaget vidtagit åtgärder. Anmälarens faktura har makulerats och ärendet har avslutats som felupplagt.

Europainkasso har gett in kopia på den ursprungliga fakturan som skapats och ställts ut till anmälaren samt en faktura från Kronofogdemyndigheten avseende grundavgifter.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

De aktuella skrivelserna till anmälaren har haft rubrikerna ”faktura” och ”påminnelse”. Fråga uppkommer då om de avsända skrivelserna skall anses avsända inom ramen för Europainkassos inkassoverksamhet.

Mot bakgrund av att de avsända kravbreven givit sken av att de avsett kostnader förknippade med ett utmätningsförfarande hos Kronofogdemyndigheten samt då fordringsägaren, såvitt går att utläsa av ingivna handlingar, varit Europainkasso självt, får kravåtgärden enligt Inkassonämnden anses ha vidtagits i Europainkassos inkassoverksamhet, trots benämningarna på breven.

Av 4 § inkassolagen följer att inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. I det ingår att inkassobolag har en skyldighet att se till att en gäldenär inte drabbas av onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller någon annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Att skicka fakturor och påminnelser med felaktiga uppgifter utgör i normalfallet en otillbörlig inkassoåtgärd. Ett inkassobolag har en skyldighet att ordna sin verksamhet på ett sätt som säkerställer att sådana felaktigheter inte uppstår och, om så ändå skulle vara fallet, skyndsamt informera de drabbade gäldenärerna för att undvika att felaktiga betalningar görs.

Europainkassos handläggning har mot denna bakgrund inte varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet och förtjänar därför kritik.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner