Kringgående av ombud, inkassokrav trots bestridd fordran m.m.

Diarienr: 332-2022

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Svea Inkasso AB med bifirma Handels- & Juristinkasso
Frågeställningar: Kringgående av ombud, inkassokrav trots bestridd fordran samt frågor om fullmakt m.m.

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB med bifirma Handels- & Juristinkasso (”Svea”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka inkassokrav efter att de mottagit sakligt bestridande. De har också fortsatt att ta direktkontakt med anmälaren efter att ett ombud anmält sig vilket är i strid med god inkassosed.

Svea har vidare inte godkänt den fullmakt som ingivits utan har krävt att ytterligare en fullmakt, utformad enligt inkassobolagets mall, skulle inges för att bestridandet skulle handläggas.

Svea har, trots bestridande, fortsatt pressa anmälaren på betalning i stället för att få fordran fastställd av tingsrätten. Svea har inte angivit anmälarens ombud i stämningsansökan.

De inkassoåtgärder som har vidtagits efter bestridandet har vållat onödig skada eller olägenhet samt har utsatt anmälaren för otillbörlig påtryckning. Inkassoåtgärderna ska därför anses vara otillbörliga.

Inkassobolagets uppgifter

Det stämmer att Svea har sänt inkassokrav till anmälaren efter att anmälaren bestridit kontrollavgiften och att Svea har haft kontakt med anmälaren och dennes ombud enligt nedan.

Anmälaren har inkommit med en invändning avseende en kontrollavgift. Svea har besvarat anmälarens e-post med förklaring om de regler som gäller på platsen. Anmälaren har återkommit genom ombud och framfört att man vidhåller bestridandet. Svea har besvarat ombudets meddelande och angett vilka regler som gällt för aktuell parkering. Ombudet har därefter återkommit och framfört att korrespondensen som förevarit mellan parterna utgjort en opåkallad inkassoåtgärd.

Svea delar inte uppfattningen eftersom korrespondensen har syftat till att utreda omständigheterna i det aktuella fallet och huruvida anmälarens invändning hade fog för sig. När det kunnat konstateras att invändningen inte hade fog för sig har ärendet hanterats i sedvanlig ordning. Korrespondensen innan inkassokravet skickades omfattas inte av inkassolagstiftningen.

Svea har svarat anmälaren på hans e-postmeddelande och efter att ombudet anmält sig har Svea enbart haft korrespondens med ombudet, med undantag för det inkassokrav som tillställts klaganden i enlighet med 5 § inkassolagen. Stämningsansökan har därefter inlämnats till tingsrätten. Dom har meddelats och därefter överklagats.

Det föreligger inget hinder mot att begära att fullmakt ska företes enligt en form eller mall som den som skall hantera fullmakten önskar.

Svea har inte brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Om invändningens innehåll gör att det finns sannolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller framstår som obefogad på ett sådant sätt som framgår av 8 § inkassolagen bör inget inkassokrav skickas. Enligt IMY:s allmänna råd (se s. 28) får inkassokrav i övrigt normalt sett skickas även om gäldenären dessförinnan har invänt mot fordran. Enligt 6 § inkassolagen får rättslig åtgärd inte heller vidtas innan gäldenären tillställts inkassokrav och betalningsfristen löpt ut.

Inkassonämnden anser att det har varit förenligt med god etik i inkassoverksamhet att skicka inkassokrav trots att fordran dessförinnan blivit bestridd eftersom fordran vid avsändandet inte kan ha framstått som uppenbart ogrundad (jfr. även uttalanden i dnr 301/2021 och 181/2020). Inkassokravet har därför inte utgjort en otillbörlig påtryckning.

Inkassonämnden har tidigare uttalat sig i frågan om förbigående av ombud (se uttalande dnr. 198/2020 och 162/2018). Sedan ett inkassoombud har fått kännedom om att ett ombud utsetts i ärendet bör inkassoombudet inte söka direktkontakt med gäldenären. Åtgärder som av legala skäl måste ske direkt i förhållande till gäldenären får dock ställas till gäldenären. Eftersom inkassokrav enligt 5 § inkassolagen ska ställas till gäldenären anser Inkassonämnden inte att det kan anses utgöra ett kringgående av ombudet att inkassokravet avsänts till anmälaren trots förekomst av ombud.

Inkassonämnden har inte erhållit kopia av fullmakterna eller korrespondensen avseende fullmakt och kan därför inte uttala sig om huruvida begäran av ny fullmakt haft fog för sig eller inte. Inkassonämnden anser dock att ett inkassobolag bör kunna utvärdera en ingiven fullmakts giltighet oavsett utformning och bara i fall där ombudets behörighet och befogenhet inte tydligt framgår, eller om fullmakten uppvisar andra brister, begära in ytterligare en fullmakt.

Svea borde slutligen, när ansökan om stämning sedermera ingivits, ha angett ombudets namn och kontaktuppgifter.

Med den kritik som ligger i detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner