Långsam distribution av inkassokrav

Diarienr: 315-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Axactor Sweden AB
Frågeställningar: Långsam distribution av inkassokrav

Anmälarens uppgifter

Axactor Sweden AB (”Axactor”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att inte säkerställa att anmälaren erhöll tillräcklig tid för att betala utställt inkassokrav innan vidare åtgärder vidtogs. Axactor har skickat ett inkassokrav som förföll till betalning på en lördag, åtta dagar efter utskriftsdatum. Inkassokravet har skickats till en ej längre aktuell adress, med eftersändning. Axactor har därtill använt en postdistributör som delar ut posten var fjärde dag. Postdistributören har under aktuell period den månaden delat ut post på tisdagen samt på måndagen efter att betalningsfristen löpt ut. Även om anmälaren skulle ha erhållit inkassokravet på tisdagen skulle hon inte haft fyra bankdagar på sig att betala vilket strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har i anledning av ovan beskrivna omständigheter fått inkassokravet efter att betalfristen löpt ut och har inte haft tillräcklig tid för att betala inkassokravet innan det lämnades vidare till Kronofogdemyndigheten med ytterligare kostnader som följd. Anmälaren har, när hon loggat in på Axactor, sett att det tillkommit ytterligare kostnader. Anmälaren har betalat och har därefter bestridit de tillkommande kostnaderna. Axactor har i kontakten meddelat att de inte anser att de har gjort något fel och har, som det får förstås, vidhållit kravet i sin helhet.

Inkassobolagets uppgifter

Axactor har som rutin att tillämpa en betalningsfrist om åtta dagar i sina inkassokrav. Kraven ska skickas omgående och med snabbast möjliga utdelning. Vidare inkassoåtgärder vidtas inte tidigare än fyra dagar efter att angiven förfallodag har löpt ut.

Axactor har anlitat en underleverantör som ansvarar för utskrift av inkassokrav samt överlämning av kraven till postdistributör. Normalt ska utskrift och utskick ske samma dag som underleverantören har erhållit filen med inkassokrav. Underleverantören har sedan att anlita den postdistributör som vid varje givet tillfälle delar ut posten med kortast möjliga dröjsmål för respektive postnummer.

I aktuellt fall har inkassokravet hamnat hos fel postdistributör vilket har medfört en fördröjning om fyra dagar innan utskick skett. Eftersom anmälaren därtill har haft eftersändning på posten har anmälaren inte haft minst fyra bankdagar på sig att betala skulden från det att hon de facto mottagit inkassokravet. När anmälaren betalade inkassokravet hade även de ytterligare fyra dagarna från inkassokravets förfallodag löpt ut med följd att en ansökan om betalningsföreläggande hunnit inges till Kronofogdemyndigheten.

Axactor har meddelat gäldenären att Axactor tar ansvar för felaktigheten och att det överskjutande belopp som anmälaren betalat för betalningsföreläggandet ska återbetalas till anmälaren.

Axactor har vidare lyft den bristande hanteringen med underleverantören för att säkerställa att felet inte upprepas.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Som anmälaren och inkassoombudet har anfört bör en gäldenär erhålla minst fyra bankdagars frist att betala eller invända mot inkassokravet från den tidpunkt gäldenären kan antas ha tagit emot kravet. Tidsfristen bör inte heller vara kortare än åtta kalenderdagar räknat från den dag som kravet skickas.

Axactor har använt en underleverantör för distribuering av inkassokrav. Underleverantören har i sin tur anlitat en postdistributör som inte har hanterat inkassokravet förrän efter fyra dagar från utskrift. Inkassonämnden anser att Axactor ansvarar, på samma sätt som för sin egen verksamhet, för underleverantörernas brister vid hanteringen av inkassokravets postgång. Inkassonämnden anser därför att Axactor har handlagt ärendet i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämnden noterar att Axactor har kontaktat sin underleverantör för att säkerställa att felet inte upprepas samt att Axactor har återbetalat anmälaren det överskjutande belopp som hon betalat i anledning av att ansökan om betalningsföreläggande hunnit lämnas in. Inkassonämnden utgår vidare från att Axactor dementerat ansökan hos kreditupplysningsföretagen.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner