Missvisande information i ackordsuppgörelse m.m.

Diarienr: 394/2023

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: PRA Group Sverige AB
Frågeställningar: Missvisande information i ackordsuppgörelse m.m.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har ingått en ackordsuppgörelse med PRA Group Sverige AB (”PRA”). I bekräftelsen av uppgörelsen har angivits att skulden efter betalning av visst belopp i sex månader var slutreglerad.

Efter den sista inbetalningen har hon mottagit ett brev från PRA avseende avbetalning av resterande skuld om ca 68 000 kronor. Vid kontakt med PRA har handläggaren uppgett att ackordsuppgörelsen de skickat ut hade varit felaktig och att hon borde ha förstått det med hänsyn till vad parterna avtalat.

Anmälaren har inte förstått att ackordsuppgörelsen varit felaktig och anser att PRA ska vara bunden av det ingångna avtalet. PRA har tillbakavisat att de skulle vara bundna av felutskicket och har ansökt om verkställighet avseende resterande skuld. PRA har angett att anmälaren borde ha förstått och uppmärksammat PRA på att det blivit fel.

Anmälaren anser att PRA i sitt bemötande av henne har handlagt ärendet i strid med god inkassosed. Handläggaren har uttryckt att ”din enda chans att komma ur detta, är att betala”, ”Vänligen återkom med din inställning, om du vill ta detta vidare i domstol” samt att ”det är omöjligt för mig att kontrollera alla avtal jag skickar ut, det skulle vara en heltidstjänst”. PRA har i sina telefonkontakter med anmälaren bemött henne med dålig ton.

Handläggningen har också dragit ut på tiden. Det dröjde tre månader innan anmälaren fick del av ett brev avseende skulden från Kronofogdemyndigheten. Hon hade inte fått något svar dessförinnan från PRA efter hennes senaste invändning. PRA har heller inte upplyst henne om att de kunde komma att inge en ansökan om verkställighet.

Anmälaren har upplevt sig förminskad och känner sig osäker på om PRA har rätt att fortsättningsvis kräva anmälaren på den resterande skulden.

Anmälaren har gett in underlag i form av ackordsuppgörelsen. I denna anges bland annat att ”När [anmälaren] har betalat överenskommet belopp enligt punkten 1, ska samtliga skulder upptagna på baksidan av detta avtal vara slutligt reglerade. Parterna har därmed inga ytterligare krav gentemot varandra i anledning av detta.”

Inkassobolagets uppgifter

PRA och anmälaren har träffat flera uppgörelser om tillfälliga betalningsplaner avseende den aktuella fordran. Det stämmer att PRA:s handläggare av misstag har skickat ut den senast träffade uppgörelsen som om den hade avsett en ackordsuppgörelse. PRA har upptäckt felskicket först efter ett halvår när anmälaren ville göra gällande att hon betalat fordran till fullo.

Frågan avseende vilken effekt och bundenhet felutskicket medför har utretts av jurist som gjort bedömningen att anmälaren alltjämt var betalningsskyldig för det resterande beloppet. Parterna har inte haft samsyn i frågan varför PRA har meddelat att rättsliga åtgärder kunde komma att vidtas.

PRA har ansökt om verkställighet vilket anmälaren har invänt mot under åberopande av att hon fullgjort sin betalningsskyldighet. Kronofogdemyndigheten har bedömt anmälarens invändning och beslutat att det inte har förelegat hinder för verkställighet. Anmälaren har därefter kontaktat PRA och efter att en ny avbetalningsplan upprättats har PRA återkallat ansökan om verkställighet.

PRA har i e-postkorrespondens med anmälaren felaktigt angett att PRA kan komma att överväga att ge in en stämningsansökan till tingsrätten. Denna uppgift har varit missvisande då utslag redan meddelats och då PRA inte hade för avsikt att föra en fastställelsetalan. PRA borde rätteligen i stället ha meddelat att de kunde komma att ansöka om verkställighet.

Det stämmer att PRA:s uppfattning har varit att anmälaren borde ha förstått att det rört sig om ett misstag. PRA har meddelat anmälaren detta. PRA har även löpande meddelat anmälaren om de inkassoåtgärder som kunde komma att vidtas i olika skeden av handläggningen. Det har dock förekommit ett antal olyckliga formuleringar i kontakten med anmälaren.

PRA:s handläggning har inte stått i strid med god etik i inkassoverksamhet.

PRA har gett in underlag i form av yttrande till Kronofogdemyndigheten jämte bilagor.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet och har inte behörighet att uttala sig i sakfrågan avseende den eventuella rättsverkan som den utskickade ackordsuppgörelsen haft avseende betalningsskyldigheten.

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att en gäldenär inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Ackordsuppgörelsens utformning

All information som ett inkassobolag lämnar till en gäldenär inom ramen för inkassoverksamheten ska vara saklig, tydlig och korrekt. Inkassobolag skall tydligt kommunicera vilka villkor som gäller vid träffade avbetalningsplaner och betalningsuppgörelser.

I förevarande fall har PRA av misstag skickat en bekräftelse på en ackordsuppgörelse i stället för en bekräftelse på en upprättad avbetalningsplan. Inkassonämnden delar anmälarens uppfattning att ackordsuppgörelsen varit formulerad på ett sådant sätt att den kunnat uppfattas som att anmälarens betalningsskyldighet skulle upphöra efter att hon betalat enligt uppgörelsen.

Genom att utsända en bekräftelse med felaktigt innehåll har PRA agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Kontakterna med anmälaren

Inom ramen för inkassoverksamhet förekommer regelmässigt hot om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas i syfte att åstadkomma betalning. Det står inte i strid med god etik i inkassoverksamhet att framställa dylika upplysningar under förutsättning att hotet avser en tillåten rättslig åtgärd som rent faktiskt kan komma att infrias samt att åtgärden som sådan kan antas medföra att betalning av en fordran helt eller delvis sker (se uttalande i dnr 265-2021 och 241/2021).

PRA har i kontakterna med anmälaren som därefter skett angivit att PRA kunde komma att överväga att ge in en stämningsansökan till tingsrätt trots att fordran redan fastställts genom utslag och trots att PRA inte heller, enligt egen uppgift, övervägde någon sådan åtgärd. Agerandet har inte varit förenligt med god etik.

Ansökan om verkställighet

God etik i inkassoverksamhet kräver förvisso inte att en gäldenär påminns om ett fordringsanspråk innan en exekutionstitel lämnas in för verkställighet. Enligt IMY:s allmänna råd vid tillämpningen av inkassolagen (s. 44) kan det i vissa fall dock finnas anledning att kontakta gäldenären innan verkställighet begärs.

Eftersom PRA och anmälaren haft många kontakter avseende skulden varvid det framgått att anmälaren uppfattat att skulden var till fullo reglerad borde PRA tydligt ha angivit att ärendet kunde komma att lämnas vidare för verkställighet (jmf Inkassonämndens uttalande i dnr 244/2021).

Även i detta avseende har PRA således agerat i strid med god etik.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner