Otillbörlig inkassoåtgärd

Diarienr: 415/2023

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Intrum Sverige AB
Frågeställningar: Otillbörlig inkassoåtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har den 26 maj 2023 bestridit ett inkassokrav från Intrum Sverige AB (”Intrum”) och har den 7 juni 2023 erhållit ett svar från Intrum där de angivit att de kommer återkoppla till anmälaren inom tio dagar gällande anmälarens bestridande.

Den 12 juni 2023 har Intrum därefter skickat ett nytt inkassokrav till anmälaren trots tidigare bestridande.

Inkassobolagets uppgifter

Intrum har avsänt ett inkassokrav till anmälaren den 25 maj 2023. Intrum har därefter mottagit ett bestridande från anmälaren och återkopplat till anmälaren den 7 juni 2023. Intrum har informerat anmälaren om att kontakt med borgenären gällande bestridandet skulle komma att tas.

Den 12 juni 2023 meddelade Intrum anmälaren att borgenären vidhöll sitt krav samt att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas om betalning inte inkom senast den 19 juni 2023.

Intrum har uppgett att inkassokravet skickades till anmälaren den 25 maj 2023, det vill säga innan bestridandet inkom. Intrum har därtill löpande besvarat anmälarens bestridande och frågor.

Intrum har därefter valt att lämna ärendet vidare för rättslig prövning för att tillvarata sin rätt till betalning.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Parterna är överens om att ett sakligt bestridande har lämnats av anmälaren.

Inkassobolag har en skyldighet att utreda huruvida framställda invändningar har fog för sig och därefter underrätta gäldenären om borgenärens inställning (se IMY:s allmänna råd, s. 19). Intrum har fått besked från borgenären att fordran har vidhållits trots bestridandet och har sedermera fått instruktion att ansöka om stämning mot anmälaren, vilket också skett.

Att Intrum i sitt svar till anmälaren, mot bakgrund av de uppgifter som borgenären lämnat, har givit anmälaren en sista frist att betala innan rättslig åtgärd skulle komma att vidtas har inte utgjort en otillbörlig påtryckning. Tvärtom är det enligt Inkassonämnden i många fall rimligt att en gäldenär efter att en utredning av ett bestridande genomförts ges viss ytterligare tid att betala efter att beskedet lämnats.

Sammanfattningsvis anser Inkassonämnden därför inte att Intrum har handlagt ärendet i strid med god etik i inkassoverksamheten.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner