Otillbörlig påtryckning och förbigående av ombud?

Diarienr: 162/2018

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Inkasso AB Marginalen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har sedan lång tid tillbaka befunnit sig i tvist med Inkasso AB Marginalen (Marginalen) rörande en fordran som han på grund av sjukdom inte kunnat betala. Marginalen har under lång tid vägrat att acceptera en betalningsuppgörelse vilket har medfört att det ursprungliga lånebeloppet till följd av ränta vuxit från cirka 180 000 kr till cirka 450 000 kr. Slutligen har det träffats en uppgörelse som inneburit att anmälaren betalat 390 000 kr i ett för allt inom ramen för en ackordsuppgörelse. Marginalen har handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet genom att först erbjuda en ackordslikvid om 250 000 kr och därefter på ett omotiverat sätt höja beloppet till nästan 400 000 kr. Marginalen har genom hot och utpressning, bl.a. genom att använda Kronofogdemyndigheten som påtryckningsmedel, framtvingat en betalning av det högre beloppet.

Marginalen har vidare handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet genom att vid ett flertal tillfällen kontakta anmälaren direkt trots att han uppgivit att han företräddes av ett ombud, nämligen sin far, som också fått en skriftlig fullmakt. Flera av de brev som skickats till honom personligen har varit skriftliga svar på ackordsförslag som hans ombud framfört till inkassobolaget.

Anmälaren har gett in och åberopat ett stort antal handlingar som utvisar korrespondensen mellan ombudet och Marginalen och mellan honom själv och bolaget.

Inkassoombudets uppgifter

Anmälaren har ursprungligen haft en skuld till en bank som sedermera överlåtit sin fordran till Marginalen Bank. Ränta har löpt på fordran enligt sedvanliga villkor och regler. Eftersom anmälaren inte har betalat sin skuld har ärendet överlämnats till Inkasso AB Marginalen (Marginalen). Endast sedvanliga inkassoåtgärder har vidtagits, varav ingen åtgärd är att betrakta som hot eller utpressning. Tvärtom har inkassoombudet under lång tid försökt nå en uppgörelse med anmälaren vilket framgår av den dokumentation som åberopats av anmälaren

Under 2009 ansökte inkassoombudet om betalningsföreläggande, vilket efter anmälarens bestridande överlämnades till tingsrätten för fortsatt handläggning. I samband med tingsrättsförhandlingen nådde parterna en överenskommelse som stadfästes i dom. Förlikningen upphörde emellertid att gälla då anmälaren inte följt villkoren för densamma.

Efter ytterligare försök att nå en uppgörelse ansökte inkassoombudet 2018, efter att först ha informerat anmälaren om att detta skulle ske, om verkställighet av domen hos Kronofogdemyndigheten. Åtgärden är enligt inkassoombudet att se som sedvanligt inkassoförfarande.

Marginalen kommunicerar som huvudregel direkt med gäldenären i inkassoärenden. Anmäls ett ombud kan kommunikation istället ske med ombudet. Eftersom vissa handlingar, exempelvis löpande kravbrev måste tillställas en gäldenär på folkbokföringsadressen för att bryta preskription har vissa brev skickats direkt till anmälaren. Även detta är enligt inkassoombudet att se som sedvanligt inkassoförfarande.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Otillbörlig påtryckning

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och att det därvid ska iakttas att gäldenär inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Inom ramen för inkassoverksamhet förekommer regelmässigt hot om att rättsliga åtgärder, såsom exempelvis verkställighet av en exekutionstitel, kan komma att vidtas i syfte att åstadkomma betalning. Det står inte i strid med god etik i inkassoverksamhet att framställa dylika hot under förutsättning att hotet avser en tillåten rättslig åtgärd som rent faktiskt kan komma att infrias samt att åtgärden som sådan kan antas medföra betalning av en fordran helt eller delvis.

Mot bakgrund av inkassoombudets redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits kan anmälarens uppgifter och innehållet i de handlingar som han åberopat inte ge stöd för påståendet att de vidtagna inkassoåtgärderna skulle vara otillbörliga. Marginalen har således inte handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet i denna del.

Förbigående av ombud

Den mot vilken en inkassoåtgärd vidtas äger rätt att ställa ett ombud för sig, oavsett om ombudet är rättsbildat eller inte. Vid oklarhet om vad ombudets behörighet och befogenhet omfattar bör inkassoombudet infordra en skriftlig fullmakt från gäldenären eller ombudet där detta tydligt framgår.

Sedan inkassoombudet fått kännedom om att ett ombud utsetts bör inkassoombudet inte söka kontakt direkt med gäldenären, om det inte är fråga om en åtgärd som av legala skäl måste ske direkt i förhållande till gäldenären, exempelvis vid preskriptionsavbrytande försändelser, eller om det annars av särskilda skäl bedöms nödvändigt, exempelvis då ett ombud uppvisar oskicklighet eller olämplighet. Sker kontakt med gäldenären direkt bör ombudet i normalfallet underrättas.

I det aktuella ärendet har inte endast preskriptionsbrytande försändelser tillställts anmälaren. Exempelvis har även brev rörande den pågående ackordsförhandlingen skickats till gäldenären. Några skäl som motiverat att kontakten tagits direkt med anmälaren och utan att informera ombudet om detta har inte framkommit. Inkassonämnden anser att Marginalen genom att i dessa fall, trots vetskap om att ett ombud utsetts, kommunicera direkt med gäldenären har handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med dessa uttalanden avslutar Inkassonämnden ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Fredrik Engström, Per Holmgren och Elisabet Malmström