Otrevligt bemötande samt rätt till information och avbetalningsplan

Diarienr: 241-2021

Anmälare: En privatperson
Inkassobolag: PS Inkasso och Juridik AB
Frågeställningar: Otrevligt bemötande samt rätt till information och avbetalningsplan

Anmälarens uppgifter

PS Inkasso och Juridik AB (”PS Inkasso”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom otrevligt och osakligt bemötande. Anmälaren har ringt till PS Inkasso för att diskutera en ackordsuppgörelse. Handläggaren har varit otrevlig och meddelat att om betalning inte sker kommer en ansökan om utmätning att ges in till Kronofogdemyndigheten.

Anmälaren har ringt in igen och bett att få prata med handläggarens chef för att diskutera handläggarens attityd, hot och utpressning. Anmälaren har inte fått prata med någon annan och har efter samtalet valt att betala skulden. Anmälaren har försökt ringa ytterligare gånger men med anledning av att det var röda dagar har han inte kommit fram.

Anmälaren har därefter fått ett krav från Kronofogdemyndigheten. Anmälaren har då ringt PS Inkasso igen och önskat information om skulden samt uppgift om vem som är borgenär. Anmälaren har inte erhållit önskad information utan blivit meddelad att han inte får kolla upp kravet eller borgenären och meddelats att han bara skall betala kravet.

Inkassobolagets uppgifter

PS Inkasso har tillbakavisat anmälarens påstående om att handläggare skulle ha hotat, pressat eller försökt ”sätta dit” anmälaren.

Anmälaren har varit i kontakt med PS Inkasso per telefon och önskat diskutera ackordsuppgörelser. Anmälaren har erhållit information om att det meddelats utslag i samtliga ärenden och att fordringsägarna inte har varit intresserade av att träffa en ackordsuppgörelse. I samtalet har handläggaren efterfrågat vad anmälaren kunde betala och fått besked att anmälaren inte kunde betala något alls. Handläggaren har då informerat om att en ansökan om utmätning skulle komma att ges in till Kronofogdemyndigheten. Detta har framförts i saklig och god ton. Några hot har inte framförts. Ansökan om utmätning har skickats in samma dag.

Anmälaren har ringt in ytterligare en gång och efterfrågat information om statusen på hans ärenden. Handläggaren som tog emot samtalet har informerat honom om ärendena och om vilka de aktuella fordringsägarna var. Sådan information har lämnats till anmälaren vid varje kontakttillfälle.

Några dagar senare har ansvarig chef ringt upp anmälaren med anledning av att denna har känt sig felbehandlad av PS Inkassos handläggare. Vid samtalet har ansvarig chef förklarat att samtliga ärenden kan återkallas om anmälaren betalar in alla avgifter i samtliga ärenden och att en betalningsplan därefter kan läggas upp. Någon inbetalning har därefter inte skett.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

All information som ett inkassobolag lämnar till en gäldenär inom ramen för inkassoverksamheten bör vara saklig, tydlig och korrekt. Vidare bör gäldenären bemötas på ett hövligt sätt. Underlåtenhet att lämna vissa uppgifter kan stå i strid mot god etik i inkassoverksamhet (se t.ex. uttalande i dnr. 158/2018). PS Inkasso har i förevarande fall uppgett att de tydligt informerat anmälaren om befintliga ärenden samt vilka fordringsägarna har varit. Inkassonämnden ifrågasätter inte att så har skett.

PS Inkasso har redogjort för de kontakter som förevarit med anmälaren och har vidgått att anmälaren har informerats om att en ansökan om utmätning kommer att lämnas in till Kronofogdemyndigheten för det fall att betalning inte sker. Upplysningen har haft direkt relevans i de aktuella ärendena och kan inte anses utgöra en otillbörlig påtryckning.

Inom ramen för inkassoverksamhet förekommer regelmässigt hot om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas i syfte att åstadkomma betalning. Det står inte i strid med god etik i inkassoverksamhet att framställa dylika hot under förutsättning att hotet avser en tillåten rättslig åtgärd som rent faktiskt kan komma att infrias samt att åtgärden som sådan kan antas medföra att betalning av en fordran helt eller delvis sker (se uttalande i dnr 204/2020).

Inkassobolag behöver inte vara tillgängliga för telefonsamtal under helgdagar.

Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att PS Inkasso har handlagt ärendena i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

/Fredrik Engström/

Sekreterare

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström