Otydlig grund för fordran

Diarienr: 355/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Svea Inkasso AB

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB (”Svea”) har skickat ett inkassokrav avseende obetalda hyror. Anmälaren har kontaktat Svea som angett att ärendet avsett tre fakturor. Anmälaren har betalat kravet och har därefter efterfrågat fakturakopiorna som kravet avsåg. Svea har då svarat att det inte var fakturor som låg till grund för inkassokravet utan hyresavier. Anmälaren har efterfrågat kopior på hyresavierna, varefter Svea har angett att de beställt hyresavierna och att de ska återkomma. Svea har dock inte återkommit och anmälaren har inte fått del av hyresavierna.

Svea har angett att hyreskontraktet har sagts upp och upphört att gälla 2022-03-31. Anmälaren har begärt underlag avseende uppsägningen men inte fått det från Svea. Den aktuella fordran var inte förfallen till betalning när inkassokravet skickades.

Sveas agerande strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassobolagets uppgifter

Sveas uppdragsgivare, en hyresvärd, har sagt upp anmälarens hyresavtal, vilket upphörde att gälla den 31 juli 2021. Efter att tvist uppkommit i fråga om uppsägningen meddelade Svea hovrätt efter överklagande den 2022-03-15 beslut varigenom anmälaren förpliktades att genast flytta.

Svea har på uppdrag av hyresvärden, skickat inkassokrav till anmälaren avseende fordran på skadestånd motsvarande hyra för januari, februari och mars 2022. Eftersom fordran inte utgjort hyror i någon egentlig mening – då hyresavtalet upphört att gälla – har inga aviseringar tillställts anmälaren för de aktuella hyrorna. Anmälaren har erhållit information om detta dels från Svea, dels från hyresvärden. En hyresvärd har rätt till skadestånd vid förverkande av hyresrätten, enligt 12 kap. 42 § jordabalken.

Anmälaren har tillställts inkassokravet efter hovrättens beslut, vilket inte varit möjligt att överklaga. Anmälaren har därefter betalat den aktuella skulden 2022-04-27.

Anmälaren har därefter ställt frågor om ärendet och fått besked av handläggare att det i systemet registrerats att fordran har avsett tre månadshyror med de i ärendet aktuella fakturanumren. Handläggaren har inte vetat att fordran avsåg ett skadestånd.

Anmälaren har begärt ut fakturorna och har då fått förklarat för sig att fakturanumren är skapade av bokföringstekniska skäl och att inga hyresavier funnits att tillgå. Anmälaren har därefter fortsatt att inkomma med samma fråga ett flertal gånger varvid Svea vid ett flertal tillfällen har lämnat samma förklaring.

Svea anser inte att handläggningen strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av IMY:s allmänna råd (s. 31) framgår att handläggare bör kunna redogöra för lagstödet för de olika typer av fordringar som denne handlägger. All information till gäldenären – skriftlig eller muntlig – bör också vara saklig, tydlig och korrekt.

Handläggaren i det aktuella ärendet har inte haft möjlighet att lämna korrekta besked eftersom fel uppgifter avseende grunden för fordran varit registrerade i ärendehanteringssystemet. Inkassonämnden har tidigare uttalat att inkassoverksamhet bör vara organiserad på ett sådant sätt att gäldenären har möjlighet att få svar på sina frågor samt att ett inkassobolag utan dröjsmål bör besvara gäldenärens frågor om ett fordringsanspråk och då kunna ange den rättsliga grunden för det (se bland annat uttalande med dnr 253/2021).

Eftersom den information som angivits på inkassokravet avseende fordrans grund samt det besked som lämnats per telefon inte har varit korrekt, har Svea i viss mån agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet. Inkassonämnden noterar att Svea emellertid också vid flera tillfällen därefter lämnat korrekt information till anmälaren.

I IMY:s allmänna råd (s. 15) anges att god inkassosed kräver att en fordran är förfallen till betalning innan inkassoåtgärder vidtas samt att en gäldenär normalt ska ha underrättats om betalningsanspråket genom en faktura eller på annat sätt innan inkassoåtgärder vidtas.

Även om fordran på skadestånd i och för sig skulle kunna sägas vara förfallen till betalning förefaller ingen underrättelse om anspråket ha sänts till anmälaren innan inkassokravet utsändes. Detta har medfört att anmälaren kommit att debiteras en inkassokostnad. Svea borde därför före avsändandet av inkassokravet tillsett att en faktura eller annan underrättelse om anspråket tillställts anmälaren genom uppdragsgivarens eller Sveas försorg. Genom att underlåta att göra detta har Svea agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner