Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

Diarienr: Ju2023/01643

Svensk Inkasso har genom remiss den 7 juli 2023 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på Överskuldsättningsutredningens bestänkande ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (SOU 2023:38).

Sammanfattande inställning

  • Svensk Inkasso avstyrker förslaget om införandet av krav på en särskild upplysning vid marknadsföring av krediter, men lämnar i övrigt utredningens förslag på åtgärder för att stärka konsumentskyddet vid marknadsföring och försäljning av krediter utan erinran.
  • Svensk Inkasso tillstyrker utredningens förslag om skärpt reglering av möjligheten att erbjuda spel på kredit.
  • Svensk Inkasso tillstyrker utredningens förslag om skärpta regler för kreditprövningar
  • Svensk Inkasso avstyrker utredningens förslag om begränsningar och villkor för prissättning av krediter, inklusive förslag om ett sänkt räntetak och ett absolut kostnadstak.
  • Svensk Inkasso tillstyrker, med de kommentarer som framgår nedan, förslaget om införandet av system för ett skuld- och kreditregister.
  • Svensk Inkasso lämnar, med de kommentarer som framgår nedan, utredningens förslag om en ny huvudregel för avräkning vid utmätning utan erinran och tillstyrker förslaget om stärkande av kommunal budget- och skuldrådgivning.

Läs hela remissvaret här:

Ladda ned save_alt