Avräkning mot blancolån m.m.

Diarienr: 145/2016

Anmälare: Två privatpersoner
Inkassoombud: Lindorff Sverige AB

Anmälarnas uppgifter

Inkassoombudet har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att

– låta de inbetalningar som gjorts, ca 250 000 kr per år, avräknas mot blancolån i stället för mot hypotekslån som löpt vidare med inkassoombudets höga räntor
– inte justera räntor på hypotekslånen när bindningstiden för räntesatsen löpt ut
– inte kommunicera med gäldenären under en period om två och ett halvt år med följd att gäldenären inte kunnat få vetskap om den avräkningsordning som tillämpats
– använda olämpligt språk i den kommunikation som förevarit med gäldenären
– låta 55 000 kr i form av skatteåterbäring som utmätts av kronofogdemyndigheten avräknas mot blancolånens kapitalbelopp i stället för mot hypotekslånens ränteskuld

Inkassoombudets uppgifter

Sammanlagt sex ärenden har handlagts av inkassoombudet. Fyra avser hypoteklån med solidariskt ansvar för anmälarna. Två ärenden avser blancolån med en av anmälarna som gäldenär i respektive ärende.

Vad gäller hypotekslånen hade parterna under tiden december 2013 – juli 2014 haft en överenskommelse om avbetalning varvid fem inbetalningar gjorts i enlighet med avbetalningsplanen. Därefter upphörde inbetalningarna och i juli 2014 ingavs ansökan om betalningsföreläggande, vilken bestreds och åtföljdes av stämning och slutligen en tredskodom gällande anmälarnas betalningsskyldighet.

De två blancomålsärendena hade inkassoombudet övertagit från ett annat inkassoombud och de var redan anhängiggjorda vid kronofogdemyndighet för utmätning när utsökningsmålet avseende hypoteksmålen registrerades vid myndigheten.

De avbetalningar som anmälarna gjort i utsökningsmålen har hanterats av kronofogdemyndigheten enligt lag och bokats i enlighet med avräkningsordningen kostnader, ränta och kapital. Skälet till att förhållandevis stora belopp avräknats mot kapital på de båda blancolånen är att dessa båda lån varit aktuella vid kronofogdemyndigheten i tiden före hypotekslånen och att influtna medel täckt såväl kostnader som ränta och betydande delar av kapitalbeloppen.

De avbetalningar som anmälarna gjort i enlighet med den frivilliga avbetalningsplan har avräknats mot kostnader, ränta och kapital. Från den 3 juni 2016 har samtliga ärenden hanterats som utsökningsmål vid kronofogdemyndigheten och influtna medel har bokats mot kostnader, ränta och kapital.

De räntesatser som tillämpats i samtliga ärenden är de som överenskommits i avtal mellan långivaren och anmälarna.

Det är riktigt att parterna mellan den 7 oktober 2014 – 13 juni 2016, då ansökan om verkställighet ingavs avseende hypoteklånen, inte har haft några direkta kontakter. Under perioden har dock anmälarna delgetts ansökan om stämning och därefter fått dom i målet. Anmälarna har inte agerat i den rättsliga processen utan förhållit sig passiva till dess att en ansökan om verkställighet lämnats in. Under tiden den 13 juni 2016 – den 28 juli 2016 har det förekommit åtskilliga kontakter via telefon och epost.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av vad som redovisats i ärendet framgår att influtna betalningar har hanterats dels av kronofogdemyndigheten och dels enligt en frivillig överenskommelse om avbetalning. I båda fallen har, såvitt framgår av parternas uppgifter, avräkningar skett i enlighet med utsökningsbalken och gällande avtal och bokförts mot kostnader, ränta och kapital. Under den tid som endast blancolånen varit anhängiga vid kronofogdemyndigheten har de inbetalningar som då flutit in avräknats mot dessa fordringar. Samtidigt har fem frivilliga avbetalningar enligt avtal avräknats mot hypoteklånen. När de frivilliga avbetalningarna upphörde har hypotekslånen löpt med dröjsmålsränta, vilket resulterat i en betydande ränteskuld för hypotekslånen. Inkassoombudet har saknat möjlighet att avräkna medel som influtit till kronofogdemyndigheten mot andra fordringar avseende hypotekslånen. Någon överträdelse av god etik i inkassoverksamhet har således inte skett

Utmätning och avräkning avseende skatteåterbäring ligger utanför inkassoombudets rådighet. Samma sak gäller bestämmande av ränta på lånen vilket helt styrs av vad långivare och gäldenär träffat avtal om. Vid betalningsdröjsmål föreskriver låneavtal regelmässigt att en högre räntesats, dröjsmålsränta, ska utgå. Någon överträdelse av god etik i inkassoverksamhet har inte skett.

Beträffande anmälarnas kritik mot inkassoombudet för bristande kontakt har under aktuell period rättsliga åtgärder vidtagits mot anmälarna som då haft möjlighet att agera men förhållit sig helt passiva. Det kan inte åligga ett inkassoombud att i ett sådant läge särskilt kontakta eller informera gäldenären. Inkassoombudet har inte brutit mot god etik i inkassoverksamhet i denna del.

Gällande anmälarnas kritik mot inkassoombudet för olämpligt språk noterar nämnden att inkassoombudet i skriftväxling mellan parterna via epost använt uttryck som ”det kostar att ligga på topp” och ”uppdragsgivare vill inte ha denna typ av frågor” när gäldenärens lån och ekonomiska situation diskuterats. En gäldenär ska bemötas korrekt utan värderingar av dennes levnadssätt och frågor som inkassoombudet inte råder över ska utan kommentar hänskjutas till uppdragsgivaren. Inkassoombudet har här brutit mot god etik inkassoverksamhet.

Med dessa uttalanden avslutar nämnden handläggningen av ärendet.