Ovilja att förlänga avbetalningsplan

Diarienr: 414/2023

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Alektum Group AB
Frågeställningar: Ovilja att förlänga avbetalningsplan

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har haft en avbetalningsplan med Alektum AB (”Alektum”). Var tredje månad har de velat öka beloppet. Han har försökt förhandla om beloppet med anledning av sin pressade ekonomiska situation men Alektum har vägrat och i stället skickat ärendet till Kronofogden. Han menar att bolaget har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att utsätta honom för otillbörliga påtryckningar.

Inkassobolagets uppgifter

Alektum har träffat en överenskommelse om en tidsbegränsad avbetalningsplan med anmälaren. Planen innebar att anmälaren skulle betala ett visst belopp varje månad i tre månader. I samband med att planen fastställdes informerades anmälaren om att det vid den tidsbegränsade planens utgång var nödvändigt att förhandla en ny avbetalningsplan och att månadsbeloppet därvid skulle behöva överstiga det belopp som gällde enligt planen. Anmälaren godkände planen.

När den tidsbegränsade avbetalningsplanen köpt ut inleddes nya förhandlingar med anmälaren. Denne informerades om att han skulle behöva betala en viss högre summa vilket han inte godtog. Eftersom någon samförståndslösning inte nåddes valde Alektum att ge in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten.

Alektum har lämnat in den mejlkonversation som bolaget haft med anmälaren.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

I 4 § inkassolagen anges att det ingår i god inkassosed att se till att gäldenären inte drabbas av onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller någon annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Av Integritetsskyddsmyndighetens allmänna råd vid tillämpning av inkassolagen (s. 35) följer att avbetalningsplaner kan gälla under viss tid och att de kan innehålla de villkor som gäller för en omförhandling.

Inkassobolag har inte någon skyldighet att ingå betalningsuppgörelser. Det står därför ett inkassobolag fritt att, inom ramen för borgenärens instruktioner, bedöma om en betalningsuppgörelse ska ingås eller inte, se nämndens tidigare uttalande dnr 274-2021.

Alektum har ansökt om betalningsföreläggande. Ingenting har framkommit i ärendet som talar för att detta skulle ha varit en otillbörlig påtryckning eller på något annat skulle strida mot god etik i inkassoverksamhet.

Sammanfattningsvis anser nämnden att Alektums agerande varit helt i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner