Påtryckningar trots bristande betalningsförmåga m.m.

Diarienr: 356/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Lowell Sverige AB
Frågeställningar: Påtryckningar trots bristande betalningsförmåga och inhämtande av kreditupplysning

Anmälarens uppgifter

Lowell AB (”Lowell”) har haft information om att anmälaren är hemlös och lever på existensminimum. Lowell har ändå med jämna mellanrum skickat kravbrev till anmälaren. Anmälaren anser att detta agerande utgör påtryckningar som skadar honom psykiskt och fysiskt.

Lowell har i och med sin kännedom om att anmälaren saknar utmätningsbara tillgångar agerat oseriöst och fel genom att skicka kravbrev med hot om vad som kommer att hända om betalning inte sker. Det kan inte vara förenligt med god inkassosed att utöva påtryckning i så stor utsträckning som skett.

Lowell har vidare inhämtat en kreditupplysning avseende anmälaren vilket har varit onödigt då de haft insikt i anmälarens ekonomi månaderna dessförinnan.

Anmälaren har gett in fyra kravbrev från Lowell under perioden 2022-01-10 – 2022-07-11, ett utdrag från protokoll från Göteborgs tingsrätt samt fotokopior av intyg om att anmälaren erhåller ekonomiskt bistånd samt att anmälaren inte har bostad.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell har varit ombud för en bank. Banken och anmälaren har träffat en förlikning som stadfästes i dom av Göteborgs tingsrätt 2017. Anmälaren har inte erlagt betalning enligt överenskommelsen varför fordran förfallit till betalning. Parterna har därefter träffat uppgörelse om en tidsbegränsad avbetalningsplan.

Anmälaren har inte kontaktat Lowell efter att avbetalningsplanen löpte ut trots kontaktförsök från Lowells sida. Lowell har därefter lämnat in en ansökan om verkställighet. Lowell har återkallat ansökan om verkställighet efter att ha tagit del av Kronofogdens utredningsrapport som visat att anmälaren saknat utmätningsbara tillgångar.

Från att ansökan om verkställighet återkallades i februari 2021 har tio brev skickats till anmälaren, varav ett brev skickats efter att anmälaren inkommit med en förfrågan per e-post.

Lowell har uppdraget att efterbevaka ärendet vilket bland annat innebär att de vidtar preskriptionsavbrytande åtgärder, bland annat genom att skicka brev till gäldenären – något som är vanligt förekommande. De aktuella breven har skickats i flera syften: dels att få kontakt för att hitta en frivillig betalningsuppgörelse, dels för att bevaka preskription, samt i kampanjsyfte och efter förfrågan från anmälaren. Varken antalet brev, brevens innehåll eller det faktum att brev sänts till anmälaren trots att denna saknat betalningsförmåga, strider mot god inkassosed.

Lowell har inhämtat en kreditupplysning avseende anmälaren i oktober 2022 eftersom anmälarens uppgift om taxerad inkomst hade uppdaterats. Lowell har behövt denna uppgift för att kunna ta ställning till ärendets vidare handläggning. Anmälaren har erhållit en omfrågandekopia i samband med kreditupplysningen. Förfrågan från Lowell är inte synlig för någon annan än Lowell och anmälaren och den påverkar inte anmälarens kreditvärdighet.

Lowell anser inte att handläggningen strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Avsändandet av kravbrev är en naturlig och grundläggande åtgärd inom ramen för normal inkassoverksamhet. Ett inkassobolag måste för att tillvarata borgenärens rätt skicka preskriptionsavbrytande brev samt söka nå frivilliga uppgörelser med gäldenärer som inte frivilligt kan eller vill betala sina skulder. Ett inkassobolag är inte förhindrat att skicka kravbrev i anledning av en gäldenärs betalningsoförmåga.

Inkassonämnden anser inte att mängden brev som tillställts anmälaren har varit omotiverat hög. De brevutskick som skett kan därför inte anses utgöra någon form av trakasseri eller otillbörliga påtryckningar. Inkassonämnden anser inte heller att Lowell, mot bakgrund av innehållet i de brev som givits in i anmälan, framfört några otillbörliga hot mot anmälaren.

Kreditupplysning

Anmälaren har uppgett att Lowell inhämtat en kreditupplysning om anmälaren. Lowell har bekräftat att så har skett.

I 9 § kreditupplysningslagen framgår att kreditupplysningar om fysiska personer får lämnas ut endast till den som har ett legitimt behov, det vill säga till någon som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen. Det är kreditupplysningsbolaget som är primärt ansvarig för att bedöma om en beställare av en kreditupplysning kan anses ha ett legitimt behov.

Det ligger utanför Inkassonämndens uppdrag att uttala sig om kreditupplysningsverksamhet och om det aktuella kreditupplysningsbolagets bedömningar i samband med utlämnandet av uppgifter.

Att ett inkassobolag behandlar uppgifter om en gäldenärs inkomst utgör ett naturligt led i inkassoverksamheten. Det finns därför ofta ett behov av att inhämta och registrera sådana uppgifter. Det föreligger normalt också ett behov – och i vissa fall en skyldighet – att inom ramen för inkassoverksamheten uppdatera registrerade uppgifter så att de avspeglar faktiska förhållanden.

Inkassonämnden anser att inhämtande av uppgifter genom en kreditupplysning normalt kan ske om en intresseavvägning först görs, där den eventuella skada som utlämnandet av uppgifter skulle kunna innebära för gäldenären – huvudsakligen i form av försämrad kreditvärdighet – ställts mot borgenärens behov av uppgifterna för indrivning av fordran. Kan det efter en sådan intresseavvägning konstateras att borgenärens behov i det enskilda fallet väger tyngre än risken för att gäldenären lider skada kan det inte anses stå i strid med god etik att hämta in uppgifter genom en kreditupplysning.

I det aktuella fallet har Lowell uppgivit att ingen annan än anmälaren och Lowell fått kännedom om Lowells fråga till kreditupplysningsbolaget, vilket innebär att frågan inte haft någon betydelse för anmälarens kreditvärdighet i relation till andra aktörer. Anmälaren synes inte heller ha drabbats av några andra negativa konsekvenser i anledning av Lowells förfrågan.

Lowell har mot denna bakgrund inte agerat felaktigt genom att hämta in och registrera inkomstuppgifterna i inkassoärendet. Det finns mot denna bakgrund ingen anledning att rikta kritik mot Lowells agerande.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner