Personuppgiftsutdrag och preskription

Diarienr: 283-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Visma Financial Solutions AB
Frågeställningar: Personuppgiftsutdrag och preskription

Anmälarens uppgifter

Visma Financial Solutions AB (”Visma”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att inte lämna ut personuppgiftsutdrag i tid. Visma har inte heller återkommit i anledning av anmälarens invändning om att aktuella fordringar varit preskriberade. De har inte svarat på meddelanden eller skickat begärda underlag i rimlig tid. De har inte heller kunnat svara på frågor när anmälaren ringt in och Visma har även varit otrevliga under samtalet. Anmälaren har fått viss information via Vismas hemsida men den har varit ofullständig.

Anmälaren har yrkat skadestånd och att Visma ska avsluta samtliga ärenden.

Inkassobolagets uppgifter

Visma har skickat registerutdrag till anmälarens folkbokföringsadress nio dagar efter att de mottog begäran.

Visma har bemött preskriptionsinvändningen genom brev som sänts till anmälarens folkbokföringsadress cirka två månader efter mottagandet av bestridandet. Vismas juristavdelning har dessförinnan meddelat anmälaren per telefon att de avsåg återkomma efter att preskriptionsinvändningen hade utretts, vilket således även skedde.

När anmälaren anmält till Visma att svaret inte mottagits har Visma även publicerat informationen på anmälarens sida på ’gäldenärswebben’.

Aktuella fakturakopior har tillställts anmälaren drygt tre månader efter förfrågan. Fakturakopiorna hade erhållits direkt från uppdragsgivaren vid förfrågan men Visma har av förbiseende inte skickat dem vidare. Visma har lyft frågan internt och påtalat vikten att gäldenärer får del av efterfrågade fakturakopior.

Visma anser inte att någon otillbörlig inkassoåtgärd har vidtagits. Anmälarens meddelanden och telefonsamtal har besvarats.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har inte behörighet att pröva ärenden materiellt eller utdöma skadeståndskrav varför anmälarens begäran som skadestånd och att ärendena ska avslutas avvisas.

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

All information som ett inkassobolag lämnar till en gäldenär inom ramen för inkassoverksamheten bör vara saklig, tydlig och korrekt. Vidare bör gäldenären bemötas på ett hövligt sätt. Underlåtenhet att lämna vissa uppgifter kan stå i strid mot god etik i inkassoverksamhet (se t.ex. uttalande i dnr. 158/2018 och 241/2021). Visma har i förevarande fall uppgett att de har svarat på anmälarens meddelanden och telefonsamtal. Då ord står mot ord i denna fråga saknas enligt nämnden skäl att riktiga kritik mot Visma i anledning av av anmälarens påståenden.

Dock har Visma dröjt tre månader med att tillställa anmälaren fakturakopior trots att Visma omgående fått sådana från uppdragsgivaren. Inkassonämnden anser att Visma i detta avseende agerat i strid mot god etik i inkassoverksamhet. Nämnden noterar att Visma lyft frågan internt.

Anmälaren har inte, efter att ha tagit del av Vismas svar vidhållit ett tillbakavisat Vismas uppgift om att registerutdrag tillställts anmälaren. Det saknas därför anledning för nämnden att rikta kritik mot Visma i denna del.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg