Preskriberad fordran, begäran om underlag m.m.

Diarienr: 369/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Prioritet Finans AB

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har en skuld som fastställts genom utslag 1994 som han menar har preskriberats 2004. Prioritet Finans AB (”Prioritet”) har handlat i strid med god inkassosed genom att inte lämna ut underlag avseende påstått utställda årsbesked till gäldenären från 1994 fram till 2011.

Prioritet har förvärvat fordran 2015 utan att kontrollera om den var preskriberad och har under flera års tid handlagt ärendet samtidigt som ett annat inkassobolag. Prioritet har ansökt om verkställighet av den preskriberade fordran hos Kronofogdemyndigheten 2022-02-25.

Anmälaren begär att Prioritet ska lämna över omfattande underlag till honom som förklarar hur två inkassobolag kan driva in samma skuld, varför fordran gjorts gällande i tre konkurser samt en fullmakt som styrker att inkassobolagen haft rätt att företräda borgenären.

Inkassobolagets uppgifter

Fordran som anmälan rör fastställdes genom utslag 1994. Fordringsägaren har från början varit en bank men fordran har sedermera överlåtits till Prioritet. Till att börja med har fordran drivits in av Nordbanken Inkasso AB för att sedan överlämnas till Prioritet som hanterade bankens efterbevakning. Prioritet förvärvade fordran 2014 vilket anmälaren har informerats om.

Fordran har inte handlagts av två inkassobolag parallellt. De preskriptionsavbrytande åtgärder som tidigare inkassobolag har vidtagit är dock relevanta för bedömningen av om fordran har preskriberats. Prioritet har efterbevakat fordran från den 15 augusti 1994 och har under handläggningstiden skickat krav- och bevakningsbrev till gäldenären. Prioritet har ingivit en historiklista av vilken det framgår när brev har skickats till gäldenären. Fordran är inte preskriberad.

Prioritet har 2022 ingett en ansökan om verkställighet avseende fordran. Anmälaren har invänt mot ansökan och har gjort gällande att preskription har inträtt. Tingsrätten hade inte fattat beslut i ärendet vid den tidpunkt då Prioritets yttrande upprättades.

Borgenären har årligen tillställt anmälaren årsbesked/kontrolluppgifter.

Vidare har fordran anmälts i tre konkurser mot anmälaren. Har en konkursförvaltare underrättats om en fordran mot konkursgäldenären medför det att preskriptionsavbrott har skett också mot gäldenären (jfr. rättsfallet NJA 2020 s 1092).

Prioritet har ingivit omfattande underlag avseende utslaget, aktens historiklista, brev som tillställts konkursförvaltarna, brev från Stockholms tingsrätt, kopia av årsbesked, kopior av brev som tillställts gäldenären samt e-postmeddelanden från anmälaren.

Prioritet anser sig inte ha handlagt ärendet i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämnden saknar möjlighet att pröva frågan om huruvida fordran i fråga var preskriberad vid tidpunkten för ansökan om verkställighet. Fråga om huruvida preskription inträtt prövas normalt efter invändning från gäldenären. Huruvida tillräckligt underlag har bevarats och åberopats för att styrka att preskriptionsavbrott skett är dock en fråga som får avgöras av Kronofogdemyndigheten och domstolar.

Vid en sådan prövning som nyss nämnts svarar inkassobolaget självständigt för vad som åberopas vilket innebär att gäldenären inte, vid sidan om möjligheten att begära s.k. edition, äger rätt att begära att vissa underlag ska ges in. Att Prioritet inte lämnat ut samtliga begärda handlingar innebär således inte att de åsidosatt god etik i inkassoverksamhet.

Ett inkassobolag har rätt att vidhålla en fordran för vilken de anser preskriptionsavbrott har skett i rätt tid och i rätt omfattning. Inkassonämnden anser inte heller att det strider mot god etik i inkassoverksamhet att ansöka om verkställighet avseende en äldre fordran under förutsättning att de för inkassobolaget kända omständigheterna inte klart ger vid handen att fordran vid tidpunkten för ansökan varit preskriberad.

Inkassonämnden finner sammanfattningsvis inte anledning att rikta kritik mot Prioritet i anledning av vad som har framkommit i ärendet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner