Preskriberad fordran m.m.

Diarienr: 137/2014

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Sergel Kredittjänster AB

Anmälarens uppgifter

Hon har känt sig lurad att betala mer än tio år gamla skulder vilka ingick i ackordsuppgörelsen. På grund av att hon under ett antal år inte varit bosatt på sin folkbokföringsadress har hon inte fått några kravbrev alls. Skulderna är därför preskriberade. Ackordsuppgörelsen har inte innehållit datum för när fordringarna uppkom eller övriga specifikationer som behövs för att kunna identifiera skulderna.

Inkassoombudet har brutit mot god inkassosed och hon begär att inbetalda belopp återbetalas.

Inkassoombudets uppgifter

Sergel Kredittjänster AB (Sergel) har inledningsvis hanterat tre inkasseringsärenden mot Anmälaren. Två av ärendena har senare, efter fastställelse av kraven i mål vid kronofogdemyndigheten (utslag den 26 januari 2005) lagts samman. I ett ytterligare ärende har ett första inkassokrav avsänts den 24 februari 2005. Sergel har löpande och med årlig regelbundenhet under handläggningstiden från utslaget år 2005 till 2014 utställt 19 kravbrev avseende de sammanlagda fordringarna till Anmälaren. I det andra ärendet har totalt tretton kravbrev sänts. Samtliga brev har haft ett sådant innehåll att de varit preskriptionsavbrytande och inte någon försändelse har kommit i retur. Samtliga försändelser har sänts till Anmälarens folkbokföringsadress. Härutöver har preskriptionsavbrott skett via kontakter per telefon och e-post. Sergel anser att fordringarna inte varit preskriberade vid ackordsuppgörelsen.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har endast att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet och kan inte besluta om återbetalning på sätt. Anmälaren har begärt.

Är fordringarna preskriberade?

Enligt 5 § 2 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription genom att gäldenären får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären. Av bestämmelsen följer att borgenären står risken för att ett brev med krav inte når gäldenären och preskriptionen därmed inte bryts. Men borgenären behöver inte visa att gäldenären efter att ha tagit emot brevet faktiskt har läst det.
Sergel har oemotsagt uppgett att bolaget löpande har skickat ett stort antal kravbrev till Anmälarens folkbokföringsadress. Risken för att ingen av dessa försändelser avseende de två ärendena har kommit fram får anses försumbar. Anmälaren har haft anledning att bevaka sin post på folkbokföringsadressen. Även om hon inte bott på adressen ska en försändelse som delats ut där anses ha nått (se Högsta domstolens dom NJA 2012 s. 172).

Mot redovisade bakgrunden anser Inkassonämnden att Sergel inte kan anses ha brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att träffa en ackordsuppgörelse avseende de två fordringarna.

Specifikation av fordran i ackordsuppgörelse

Det finns inga lagstadgade formkrav på en ackordsuppgörelse. Det ligger dock i sakens natur att uppgörelsen bör innehålla tillräcklig information om de skulder som omfattas av uppgörelsen så att dessa kan identifieras. I förevarande fall är två ärendenummer angivna samt vad fordran avser. Inkassonämnden anser att ackordsuppgörelsen innehåller tillräcklig information och att Sergel inte heller i detta avseende brutit mot god etik i inkassoverksamheten.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.