Preskriberad fordran m.m.

Diarienr: 136/2014

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Intrum Justitia Sverige AB

Anmälarens uppgifter

Hon har känt sig lurad att betala mer än tio år gamla skulder vilka ingick i ackordsuppgörelsen. På grund av att hon under ett antal år inte varit bosatt på sin folkbokföringsadress har hon inte fått några kravbrev alls. Skulderna är därför preskriberade. Ackordsuppgörelsen har inte datum för när fordringarna uppkom eller övriga specifikationer som behövs för att kunna identifiera skulderna. Inte heller har inkassoombudets samtliga fordringar mot henne reglerats genom ackordsuppgörelsen utan bolaget har återkommit med nya krav på betalning. Inkassoombudet har också skickat faktura avseende samma krav som annat bolag inom koncernen skickat krav på.

Inkassoombudet har brutit mot god inkassosed och hon begär att inbetalda belopp återbetalas.

Inkassoombudets uppgifter

Intrum Justitia Sverige AB (Intrum Sverige) ingår tillsammans med b.la. Intrum Justitia Invest AB och Intrum Justitia 3 PDC i en koncern där Intrum Justitia AB är moderbolag. Intrum Sverige har sänt en faktura för den angivne borgenärens räkning. En sådan faktura har däremot inte sänts av annat bolag inom koncernen.

Intrum Sverige har träffat ackordsuppgörelse med Anmälaren avseende två olika ärenden och två olika borgenärer. Båda fordringarna har fastställts i utslag av kronofogdemyndigheten varav en så sent som den 23 januari 2013 varför preskription lagligen kan inträda först den 23 januari 2016 om preskriptionsavbrytande åtgärder inte genomförs. Den andra fordringen har fastställts den 23 februari 2005. Anmälaren har löpande under perioden 2006 till februari 2014 tillsänts 16 kravbrev utformade enligt gällande regelverk till aktuell folkbokföringsadress. Vad Anmälaren anfört om att hon inte vid icke specificerade tillfällen bott på andra tillfälliga adresser saknar relevans, se NJA 2002 s 172. Intrum Sverige har inte efter ackordsuppgörelsen i någon form krävt Anmälaren.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har endast att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet och kan inte besluta om återbetalning på sätt Anmälaren har begärt.

Är fordringarna preskriberade?

Enligt 5 § 2 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription genom att gäldenären får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären. Av bestämmelsen följer att borgenären står risken för att ett brev med krav inte når gäldenären och preskriptionen därmed inte bryts. Men borgenären behöver inte visa att gäldenären efter att ha tagit emot brevet faktiskt har läst det

Intrum Sverige har löpande skickat ett mycket stort antal kravbrev till Anmälarens folkbokföringsadress. Risken för att ingen av dessa försändelser har kommit fram får anses försumbar. Anmälaren har haft anledning att bevaka sin post på folkbokföringsadressen. Även om hon inte bott på adressen ska en försändelse som delats ut där anses ha nått henne (se Högsta domstolens dom NJA 2012 s. 172).

Mot den redovisade bakgrunden anser Inkassonämnden att Intrum Sverige inte kan ses ha brutit mot etik i inkassoverksamhet genom att träffa en ackordsuppgörelse avseende de två fordringarna.

Specifikation av fordran i ackordsuppgörelse

Det finns inga lagstadgade formkrav på en ackordsuppgörelse. Det ligger dock i sakens natur att uppgörelsen bör innehålla tillräcklig information om de skulder som omfattas av uppgörelsen så att dessa kan identifieras. I förevarande fall har Anmälaren tillställts en bekräftelse, i vilken angetts vad som avtalats med bl.a. uppgift om referensnummer, kapital och inkassoombud. Inkassonämnden anser att ackordsuppgörelsen innehåller tillräcklig information och att Intrum Sverige inte heller i detta avseende brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Övriga frågor

Intrum Sverige har bestritt att några krav riktats mot Anmälaren efter ackordsuppgörelsen. Anmälaren har inte kommit in med kopior av krav eller annan handling eller uppgift som kan läggas till grund för nämndens beslut i dessa delar. Mot denna bakgrund kan nämnden inte finna skäl till kritik för överträdelser av god etik i inkassoverksamhet.

Med dessa uttalanden avslutar nämnden handläggningen av ärendet.