Preskriberad fordran m.m.

Diarienr: 135/2014

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Intrum Justitia Invest AB

Frågeställningar: Fråga om fordran är preskriberad. Specifikation av fordran i ackordsuppgörelse, m.m.

Anmälarens uppgifter

Hon har känt sig lurad att betala mer än tio år gamla skulder vilka ingick i ackordsuppgörelsen. På grund av att hon under ett antal år inte varit bosatt på sin folkbokföringsadress har hon inte fått några kravbrev alls. Skulderna är därför preskriberade. Ackordsuppgörelsen har inte datum för när fordringarna uppkom eller övriga specifikationer som behövs för att kunna identifiera skulderna. Inte heller har inkassoombudets samtliga fordringar mot henne reglerats genom ackordsuppgörelsen utan bolaget har återkommit med nya krav på betalning.

Inkassoombudet har brutit mot god inkassosed och hon begär att inbetalda belopp återbetalas.

Inkassoombudets uppgifter

Intrum Justitia Invest AB (Intrum Sverige) ingår tillsammans med b.la. Intrum Justitia Sverige AB och Intrum Justitia 3 PDC i en koncern där Intrum Justitia AB är moderbolag. Intrum Invest har träffat en ackordsuppgörelse med Anmälaren avseende fem olika ärenden med samme borgenär. Fordringarna utgörs av ett antal fakturor utställda under år 2005 och 2006. Sedvanliga inkassoåtgärder har vidtagits i ärendena. Från år 2006 och varje år fram till 9 april 2014 har Anmälaren löpande tillställts ett mycket stort anta kravbrev utformade enligt gällande regelverk till sin folkbokföringsadress. Fordringarna är inte preskriberade. Vad anmälaren angett om att hon vid icke specificerade tillfällen skulle ha bott på andra tillfälliga adresser saknar relevans, se NJA 2012 s. 172. Intrum Invest kan inte anses ha handlat i strid med god inkassosed.

Intrum Invest har inte heller uteslutit några ärenden vid uppgörelsen utan samtliga ärenden handlagda av Intrum Invest har innefattats i uppgörelsen. Vid kontroll har framkommit att inte heller andra till nämnden anmälda koncernbolag framställt krav efter ackordsuppgörelserna.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har endast att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet och kan inte besluta om återbetalning på sätt Anmälaren har begärt.

Är fordringarna preskriberade?

Enligt 5 § 2 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription genom att gäldenären får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären. Av bestämmelsen följer att borgenären står risken för att ett brev med krav inte når gäldenären och preskriptionen därmed inte bryts. Men borgenären behöver inte visa att gäldenären efter att ha tagit emot brevet faktiskt har läst det

Intrum Invest har löpande skickat ett mycket stort antal kravbrev till Anmälarens folkbokföringsadress. Risken för att ingen av dessa försändelser avseende de fem ärendena har kommit fram får anses försumbar. Anmälaren har haft anledning att bevaka sin post på folkbokföringsadressen. Även om hon inte bott på adressen ska en försändelse som delats ut där anses ha nått henne (se Högsta domstolens dom NJA 2012 s. 172).

Mot den redovisade bakgrunden anser Inkassonämnden att Intrum Invest inte kan ses ha brutit mot etik i inkassoverksamhet genom att träffa en ackordsuppgörelse avseende de två fordringarna.

Specifikation av fordran i ackordsuppgörelse

Det finns inga lagstadgade formkrav på en ackordsuppgörelse. Det ligger dock i sakens natur att uppgörelsen bör innehålla tillräcklig information om de skulder som omfattas av uppgörelsen så att dessa kan identifieras. I förevarande fall är fem ärendenummer angivna avseende de akter som blir slutligt reglerade vid betalning. Inkassonämnden anser att ackordsuppgörelsen innehåller tillräcklig information och att Intrum Invest inte heller i detta avseende brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Övriga frågor

Intrum Invest har bestritt att några krav riktats mot Anmälaren efter ackordsuppgörelsen. Anmälaren har inte kommit in med kopior av krav eller annan handling eller uppgift som kan läggas till grund för nämndens beslut i dessa delar. Mot denna bakgrund kan nämnden inte finna skäl till kritik för överträdelser av god etik i inkassoverksamhet.

Med dessa uttalanden avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

/Ulla Erlandsson/
Ordförande

/Claes Månsson/
Sekreterare