Preskriberad fordran m.m.

Diarienr: 138/2014

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Visma Collectors AB

Anmälarens uppgifter

Hon har känt sig lurad att betala mer än tio år gamla skulder vilka ingick i ackordsuppgörelsen. På grund av att hon under ett antal år inte varit bosatt på sin folkbokföringsadress har hon inte fått några kravbrev alls. Skulderna är därför preskriberade. Ackordsuppgörelsen har inte datum för när fordringarna uppkom eller övriga specifikationer som behövs för att kunna identifiera skulderna. Det bemötande hon fick när hon kontaktade inkassoombudet och begärde återbetalning var förskräckligt och ombudet menade att när skulden var betald fanns inget att göra.

Inkassoombudet har brutit mot god inkassosed och hon begär att inbetalda belopp återbetalas.

Inkassoombudets uppgifter

Visma Collectors AB har handlagt sammanlagt sju inkasseringsärenden mot Anmälaren vilka omfattats av ackordsuppgörelsen som slutbetalats den 11 april 2014. Fordringarna uppkom under åren 2006 till 2012. Visma har löpande och med årlig regelbundenhet under handläggningstiden utställt sammanlagt 82 kravbrev avseende de respektive fordringarna till Anmälaren. Samtliga brev har haft ett sådant innehåll att de varit preskriptionsavbrytande och inte någon försändelse har kommit i retur. Preskription har inte inträtt för fordringarna.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har endast att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet och kan inte besluta om återbetalning på sätt Anmälaren har begärt.

Är fordringarna preskriberade?

Enligt 5 § 2 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription genom att gäldenären får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären. Av bestämmelsen följer att borgenären står risken för att ett brev med krav inte når gäldenären och preskriptionen därmed inte bryts. Men borgenären behöver inte visa att gäldenären efter att ha tagit emot brevet faktiskt har läst det. Visma har gett in en detaljerad redogörelse för de fordringar som aktualiserats i ärendet, hur kravverksamheten bedrivits samt oemotsagt uppgett vid vilka tidpunkter kravbrev översänts. Risken för att ingen av dessa försändelser avseende de sju fordringarna har kommit fram får anses försumbar. Anmälaren har haft anledning att bevaka sin post på folkbokföringsadressen. Även om hon inte bott på adressen ska en försändelse som delats ut där anses ha nått henne (se Högsta domstolens dom NJA 2012 s. 172).

Mot den redovisade bakgrunden anser Inkassonämnden att Visma inte kan anses ha brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att träffa en ackordsuppgörelse avseende de sju fordringarna.

Specifikation av fordran i ackordsuppgörelsen

Det finns inga lagstadgade formkrav på en ackordsuppgörelse. Det ligger dock i sakens natur att uppgörelsen bör innehålla tillräcklig information om de skulder som omfattas av uppgörelsen så dessa kan identifieras. Visma har uppgett att Anmälaren såväl år 2010 som 2012 på begäran fått en skuldsammanfattning och också erhållit en avbetalningsplan avseende hennes skulder. Mot den bakgrunden anser Inkassonämnden att Visma, oavsett vilken information själva ackordsuppgörelsen innehåller, inte brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Bemötande

Inkassonämnden vill rent allmänt framhålla att det åligger ett inkassoombud att iaktta saklighet och korrekthet vid kontakt med gäldenären. Vad Anmälaren har anfört föranleder inget ytterligare uttalande.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.