Preskriberad fordran och omyndig gäldenär

Diarienr: 130/2014

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Alektum Inkasso AB

Anmälarens uppgifter

Hon har känt sig lurad att träffa en ackordsuppgörelse avseende mer än tio år gamla skulder. På grund av att hon under ett antal år inte varit bosatt på sin folkbokföringsadress har hon inte fått några kravbrev. Skulderna är därför preskriberade. Ackordsuppgörelsen har inte innehållit datum för när fordringarna uppkom eller övriga specifikationer för att kunna identifiera skulderna. En av skulderna har dessutom uppkommit genom avtal som ingicks när hon var omyndig. Vid kontakt med inkassobolaget med begäran om återbetalning har bemötandet av henne varit förskräckligt och bolaget har menat att när skulden har blivit betald finns inget att göra åt saken.

Inkassoombudet har brustit i god inkassosed och hon yrkar att inbetalda belopp återbetalas.

Inkassoombudets uppgifter

Ackordsuppgörelsen omfattar fem fordringar som uppkom under åren 2005-2006 och överlämnades till Alektum för inkassohandläggning under åren 2005-2007. Alektum har därefter löpande utställd en mängd kravbrev till Anmälaren. Samtliga brev har haft ett sådant innehåll att de varit preskriptionsbrytande och de har adresserats till Anmälarens vid varje tillfälle gällande folkbokföringsadress utan att komma i retur. Utdrag ur Alektums inkassoregister visar när brev skickats till Anmälaren avseende den fordran som identifieras genom på utdraget angivet aktnummer. Totalt har över 80 brev skickats till Anmälaren beträffande fordringarna. Den omständigheten att Anmälaren inte varit bosatt på sin folkbokföringsadress saknar relevans i sammanhanget (jfr NJA 2012 s 172). I mars 2013 träffade Alektum, för borgenärers räkning, ackordsuppgörelse med Anmälaren bestående i att Anmälaren skulle betala ett belopp i ett för allt för att samtliga fem inkassoärenden skulle avslutas. Efter att betalning erlagts i enlighet med uppgörelsen tillställdes Anmälaren avslutsbekräftelse.

Alektum har även handlagt fordringar för annan borgenärs räkning, som inte ingått i ackordsuppgörelsen. Även avseende dessa senare fordringar, som uppkom när Anmälaren var omyndig och Anmälarens förmyndare hade samtyckt till avtalet, har preskriptionsavbrott vidtagits löpande. Sedan rättsläget klarlagts genom Svea hovrätts dom i mål mellan Alektum och Konsumentverket rörande möjligheten för förmyndare att, före år 2009, samtycka till att underåriga sätts i skuld, avslutades dessa ärenden i juni 2013 sedan Svea hovrätts dom vunnit laga kraft.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har endast att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet och kan inte besluta om återbetalning på sätt Anmälaren har begärt.

Är fordringarna preskriberade?

Alektum har lämnat en detaljerad redogörelse för hur kravverksamheten har bedrivits. Redogörelsen har kompletterats med utdrag ur det datasystem som Alektum använder i inkassoverksamheten, s.k. historiklistor. Anmälaren har lämnat Alektums redogörelse utan invändning och Inkassonämnden anser att den kan läggas till grund för bedömningen. Anmälaren har inte invänt mot Svea Inkassos redogörelse och Inkassonämnden anser att den kan läggas till grund för bedömningen.

Enligt 5 § 2 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Av bestämmelsen följer att borgenären står risken för att ett brev med krav inte når gäldenären och preskriptionen därmed inte avbryts. Men borgenären behöver inte visa att gäldenären efter att ha tagit emot brevet faktiskt har läst det.

Alektum har skickat över 80 brev, i huvudsak jämnt fördelade mellan fordringarna, till Anmälarens folkbokföringsadress och inget brev har kommit i retur. Risken för att ingen av dessa försändelser beträffande de fem fordringarna har kommit fram till adressaten får anses försumbar. Anmälaren har haft anledning att bevaka sin post på folkbokföringsadressen. Även om hon inte bott på adressen ska en försändelse som delats ut där anses ha nått henne (se Högsta domstolens dom NJA 2012 s. 172).

Mot den redovisade bakgrunden anser Inkassonämnden att Alektum inte kan anses ha brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att träffa en ackordsuppgörelse avseende de fem fordringarna.

Specifikation av fordran i ackordsuppgörelsen

Till skillnad från vad som gäller för kravbrev finns inga lagstadgade formkrav på en ackordsuppgörelse. Det ligger dock i sakens natur att uppgörelsen bör innehålla tillräcklig information om de skulder som omfattas av uppgörelsen så dessa kan identifieras. I förevarande fall är fyra ärendenummer angivna. Dessa ärendenummer motsvara numren på de fem fordringar som anmälaren har fått kravbrev om. Inkassonämnden anser att ackordsuppgörelse innehåller tillräcklig information och att Svea Inkasso inte heller i detta avseende har brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassokrav avseende fordran som uppkommit när Anmälaren var omyndig
Inkassonämnden noterar att inkassoärendet avslutats hos Alektum sedan rättsläget gällande förmyndares möjlighet att skuldsätta barn klargjorts i domstol. Fordringen har inte ingått i ackordsuppgörelsen och görs inte heller längre gällande. Inkassonämndens bedömning är att de inkasseringsåtgärder som vidtagits innan rättsläget blivit klarlagt inte kan anses vara i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Bemötande

Inkassonämnden vill rent allmänt framhålla att det åligger ett inkassoombud att iaktta saklighet och korrekthet vid kontakt med gäldenären. Vad Anmälaren har nafört föranleder inget ytterligare uttalande.

Med dessa uttalanden avslutar nämnden handläggningen av ärendet.