Preskription av fordran samt fråga om kommunikation

Diarienr: 253-2021

Anmälare: En privatperson
Inkassobolag: Intrum Sverige AB
Frågeställningar: Preskription av fordran samt fråga om kommunikation

Anmälarens uppgifter

Intrum Sverige AB (”Intrum”) har inte svarat på bestridande i vilket anmälaren hävdat att en fordran varit preskriberad utöver att bolaget meddelat att de har skickat påminnelser till anmälaren. Intrum har därefter skickat ärendena till Kronofogdemyndigheten trots att de var bestridda. Fordran har vidhållits trots att den har preskriberats. Intrum har meddelat att de inte avser svara på anmälarens meddelanden.

Inkassobolagets uppgifter

Intrum har efter kontroll av preskriptionsinvändningen informerat anmälaren om att invändningen tillbakavisas då löpande preskriptionsavbrott har skett.

Anmälaren har skickat ett nytt meddelande där hon bestridit samtliga fordringar med hänvisning till avsaknad av ”saklegitimitet”. Hon har också begärt ut handlingar till styrkande av att preskriptionsavbrott har skett. Intrum har inte svarat på detta meddelande.

Intrum har ansökt om verkställighet avseende de ärenden där utslag meddelats och har av processekonomiska skäl avslutat övriga ärenden. Intrum har inte lämnat tvistiga ärenden för betalningsföreläggande.

Enligt god inkassosed har inkassobolag att utan dröjsmål besvara gäldenärens frågor om fordringsanspråket och den rättsliga grunden för det. Intrum har rutiner för kommunikation gentemot slutkunder vilket inte har följts då Intrum inte svarat på ett av anmälarens meddelanden. Intrum avser påminna berörda medarbetare om de rutiner och instruktioner som finns. Det bestrids att Intrum skulle ha meddelat anmälaren att de inte avsåg svara på hennes meddelanden eller inte hjälpa henne ytterligare i ärendet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Varken inkassolagen eller god etik i inkassoverksamhet kräver att en gäldenär ska påminnas om ett fordringsanspråk innan en exekutionstitel lämnas in för verkställighet. Inkassonämnden anser därför att Intrum inte handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet genom att ansöka om verkställighet avseende de meddelade utslagen, trots anmälarens invändning om preskription och bristande saklegitimitet.

Inkassonämnden har tidigare uttalat att inkassoverksamhet bör vara organiserad på ett sådant sätt att gäldenären har möjlighet att få svar på sina frågor. Inkassobolag bör utan dröjsmål besvara gäldenärens frågor om ett fordringsanspråk och då kunna ange den rättsliga grunden för det. Anmälaren har inte fått svar avseende sin invändning om fordringarnas saklegitimitet och har heller inte erhållit underlag avseende de påstådda preskriptionsavbrotten. För detta förtjänar Intrum viss kritik.

Inkassonämnden förutsätter att Intrum ser över sina rutiner i aktuella delar och säkerställer att gäldenärers frågor framöver besvaras utan dröjsmål.

Intrum har i övrigt inga noteringar om de av anmälaren påstådda telefonsamtalen och bestrider att de skulle ha meddelat anmälaren att de inte avsåg svara på gäldenärens vidare frågor. Inkassonämnden saknar mot bakgrund av de uppgifter som lämnats i ärendet anledning att ifrågasätta de av Intrum lämnade uppgifterna. I denna del finns därför ingen anledning att rikta kritik mot bolaget.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström