Preskription samt fråga om rätt till betalningsuppgörelse

Diarienr: 280-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Collector Bank AB
Frågeställningar: Preskription samt fråga om rätt till betalningsuppgörelse
 

Anmälarens uppgifter

Collector Bank AB (Collector) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att driva in en preskriberad skuld avseende ett lån. Anmälaren har bott utomlands sedan 2017 och erlade betalning avseende skulden sista gången i april 2018. Anmälaren har därefter inte mottagit något brev till sin registrerade adress i Tyskland.

Anmälaren återvände till Sverige i maj 2021 och har då fått brev från Kronofogde-myndigheten avseende lånen. Anmälaren har inte erhållit information om att Collector lämnat skulderna vidare till inkasso. Ränteberäkningen har varit felaktig och Collector har inte velat diskutera eller träffa en uppgörelse om betalning utan har lämnat skulderna vidare till Kronofogdemyndigheten och sedan tingsrätten.

Inkassobolagets uppgifter

Anmälaren har tillställts inkassokrav. Collector har under bifirman Colligent tillställt anmälaren två brev med betalningsuppmaning till den adress anmälaren har angivit till Skatteverket. Breven har inte kommit i retur. Anmälaren har betalat med preskriptionsbrytande verkan. Fordringarna har inte preskriberats. Räntan följer av de avtalade kreditvillkoren.

Collector har handlat i enlighet med god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämnden saknar möjlighet att pröva frågan om huruvida fordran i fråga var preskriberad vid tidpunkten för de inkassoåtgärder som vidtagits av Colligent. Fråga om preskription inträtt prövas normalt efter invändning från gäldenären, med undantag för fall där de för inkassobolaget kända omständigheterna klart ger för handen att fordran vid tidpunkten för vidtagandet av inkassoåtgärden är preskriberad.

Någon invändning om att preskription skulle ha inträtt förefaller dock inte ha framförts av anmälaren vid tidpunkten för Collectors ansökan om betalningsföreläggande. Inte heller förefaller det klart att preskription skulle ha inträtt.

En borgenär har rätt att få betalt för klara och förfallna fordringar. Inkassonämnden anser att det inte står i strid med god etik i inkassoverksamhet att en borgenär vägrar att acceptera betalnings- och ackordsuppgörelser med gäldenären (se ex. Inkassonämndens tidigare avgörande dnr 64/2003 och 260/2021). En borgenär äger också rätt att använda sig av de medel som rättssystemet tillhandahåller för att uppnå betalning, under förutsättning att dessa medel är ändamålsenliga och inte mer långtgående än vad som i det aktuella fallet är påkallat.

Sammanfattningsvis anser Inkassonämnden att Collector har handlagt ärendet i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg