Rätt att framföra invändningar i samband med konsumentkredit

Diarienr: 372/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Alektum Group AB

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har köpt en soffa och i samband med det ingick hon ett kreditavtal med en bank. Hon har bestritt fakturan delvis enligt e-postmeddelande den 26 november 2021. Banken överlämnade ärendet till Alektum som skickade ett krav som hon bestred. I augusti 2022 fick hon svaret att kravet baserades på krediten hon tagit hos banken och att hon därför var skyldig att betala trots att leveransen enligt köpeavtalet inte skett. Alektum hänvisade henne att ta kontakt med säljföretaget. Eftersom detta strider mot bestämmelsen i 29 § konsumentkreditlagen har Alektum utsatt henne för en otillbörlig påtryckning för att skrämma henne till betalning.

Inkassobolagets uppgifter

Alektum Group AB (Alektum) sände den 7 juni 2022 ett inkassokrav till anmälaren via Kivra. Senare samma dag bestred anmälaren kravet. Efter en genomgång av ärendet har Alektum konstaterat att man brustit i sin hantering av ärendet vad gäller gäldenärens invändningsrätt gentemot kreditgivaren.

Alektum beklagar det obehag som drabbat anmälaren och har framhållit att bolaget nu vidtagit flera åtgärder för att förebygga denna typ av incidenter. Samtliga handläggare har fått ytterligare utbildning i fråga om hantering av bestridanden och särskilt när det gäller fordringar som avser konsumentkrediter. Alektum har också sett över sina interna rutiner för att säkerställa att dessa är linje med gällande lagstiftning och kommunicerat dessa till samtliga medarbetare inom inkassoteamet.

Alektum har valt att avsluta det aktuella ärendet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

All information till en gäldenär ska vara saklig, korrekt och tydlig (se IMY:s allmänna råd s. 31). I det kravet ligger att information om gällande rätt inte får vara felaktig eller missvisande. I det nu aktuella ärendet har anmälaren ingått dels ett avtal om köp med ett möbelföretag, dels ett kreditavtal med en bank som finansierat köpet. I en sådan situation följer det av 29 § konsumentkreditlagen att köparen har rätt att mot kreditgivarens krav på betalning framställa samma invändningar på grund av köpet som hon kan göra mot säljaren. Alektum har i detta fall lämnat felaktig information om att hon inte kunde göra gällande sin invändning gentemot bankens krav. Alektum skulle alltså inte ha hänvisat anmälaren till att kontakta säljföretaget. I stället borde Alektum ha betraktat anmälarens invändning som ett sakligt grundat bestridande och utrett frågan med uppdragsgivaren. Dessa brister i handläggningen innebär att Alektums handläggning inte varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet. Nämnden noterar att Alektum vidtagit åtgärder för att förebygga liknande fel i framtiden.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren