Rätt till avbetalningsplan

Diarienr: 260-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Inkasso AB Marginalen
Frågeställningar: Rätt till avbetalningsplan

Anmälarens uppgifter

Inkasso AB Marginalen (”Marginalen”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Anmälaren har fått ett brev om att den avbetalningsplan han haft har avslutats och att han skulle kontakta Marginalen för att hitta en överenskommelse avseende en ny avbetalningsplan. Vid samtalet har Marginalen inte accepterat en ny avbetalningsplan, de har heller inte velat diskutera en ackordsuppgörelse, trots att räntan uppgått till 150 000 kronor.

Marginalen har angett att en nedsättning av det fordrade beloppet eller en avbetalningsplan inte har varit aktuellt eftersom anmälaren har köpt en ny bil. Marginalen har använt sig av psykiskt våld och tortyr och har utpressat och hotat anmälaren.

Inkassobolagets uppgifter

Fordran avser två privatlån som fastställts genom utslag. Marginalen har övertagit fordran 2010. Kravbrev har skickats regelbundet. Under 2018 till 2020 har sju tidsbegränsade avbetalningsplaner träffats med anmälaren. När avbetalningsplanerna löpte ut har Marginalen meddelat anmälaren därom och uppmanat honom att återkomma för att diskutera den fortsatta handläggningen. Anmälarens ekonomiska situation har varit varierande varför avbetalningsplanerna erbjöds om sex månader i taget. Även amorteringsbeloppen varierade och Marginalen hade en förhoppning om att anmälarens ekonomiska situation skulle tillåta full betalning eller avbetalning med högre belopp.

När den sista avbetalningsplanen löpte ut fördes diskussion om hur anmälarens ekonomiska situation såg ut. Av samtalet och efter kontroller i offentliga register gjordes bedömningen att anmälaren hade förmåga att betala hela fordran varför Marginalen inte önskade diskutera vare sig avbetalnings- eller ackordsuppgörelse.

Det har inte förekommit någon utpressning eller annan oegentlighet. Marginalen har varit tydlig i kontakterna med anmälaren att avbetalningsplanerna gällde för viss tid och att Marginalen för det fall att parterna inte kom överens kunde komma att lämna ärendet till Kronofogdemyndigheten för verkställighet.

Marginalens handläggning har inte på något sätt stridit mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och på ett sådant sätt att en gäldenär inte ska vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Marginalen har tillbakavisat anmälarens påståenden om diverse otillbörliga påtryckningar. Anmälaren, som givits möjlighet att yttra sig över Marginalens svar, har inte utvecklat eller vidhållit sina påståenden, varför Inkassonämnden inte ser någon anledning att rikta kritik mot Marginalen i denna del.

Avbetalningsplanens funktion är att ge en gäldenär möjlighet att återbetala en skuld över tid utan risk för att ytterligare inkassoåtgärder eller rättsliga åtgärder vidtas. Avbetalningsplaner får vara tidsbegränsade (se Datainspektionens allmänna råd vid tillämpning av inkassolagen, s. 35). Inkassonämnden anser att det inte står i strid med god etik i inkassoverksamhet att en borgenär eller ett inkassobolag, efter att en tidsbegränsad avbetalningsplan löpt ut, vägrar att upprätta ytterligare betalnings- och ackordsuppgörelser med gäldenären (se bland annat Inkassonämndens tidigare avgörande dnr 64/2003).

Inkassonämnden anser sammanfattningsvis att Marginalens handläggning har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren