Rekommendationer rörande företaget Skuldra

Under våren har flera av Svensk Inkassos medlemsföretag blivit kontaktade av bolaget Skuldra AB som utger sig för att, i samverkan med ”skuldrådgivare inom kommuner, behandlingshem, anstalter mm, inom hela landet”, erbjuda privatpersoner möjlighet att få samlad information om sina skulder.

Skuldra verkar göra gällande att det skulle föreligga en skyldighet för inkassobolagen att lämna uppgifter om gäldenärers skulder till bolaget och erbjuder bolagen att antingen lämna sådana uppgifter via ett formulär eller genom att ge Skuldra möjlighet till en teknisk integration via ett så kallat ”API” så att Skuldra kan inhämta uppgifter direkt ur inkassoföretagens datasystem.

Av informationen som distribuerats till inkassobolagen kan man få intrycket av att det skulle föreligga något formaliserat samarbete mellan inkassobranschen och företaget. Så är emellertid inte fallet. I anledning av detta har Svensk Inkassos styrelse beslutat att distribuera följande information till medlemsföretagen och till övriga intressenter, bland annat föreningen för kommunala budget- och skuldrådgivare.

Inkassoföretagens möjlighet att lämna information

Inkassobolagen lämnar inom ramen för inkassoverksamheten ut ett stort antal skuld-specifikationer till gäldenärer, antingen per vanlig post eller digitalt genom säkra gäldenärswebbplatser som gäldenären loggar in på med Bank-ID. Skuldspecifikationerna är ofta viktiga för att gäldenären skall kunna få en överblick över sin skuldsituation.

Enligt 11 § inkassolagen gäller dock tystnadsplikt i inkassoverksamhet. Tystnadsplikten är långtgående och är straffsanktionerad. Detta gör att inkassobolag noggrant måste kontrollera om den som begär uppgifter från bolaget har rätt ta del av dem. Det är därför inte möjligt för inkassobolagen att lämna ut skulduppgifter till ett ombud utan att först inhämta en fullmakt från gäldenären där det framgår att ombudet fått rätt att ta del av gäldenärens uppgifter. Det är upp till varje inkassobolag att avgöra vilka krav som skall uppställas på en sådan fullmakt.

Även om uppgifter om gäldenärers ekonomi inte tillhör de särskilda kategorier av uppgifter som om fattas av artikel 9 i dataskyddsförordningen anses uppgifterna särskilt känsliga. Detta innebär att inkassobolagen alltid måste säkerställa att uppgifterna kan överlämnas på ett säkert vis. Inkassobolagen kan inte lämna ut uppgifter till någon utomstående om det finns anledning att tro att uppgifterna kommer att behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.

Rekommendationer till medlemsföretagen

Mot bakgrund av Skuldras kommunikation till Svensk Inkassos medlemsföretag och till andra vill Svensk Inkasso göra följande tydliggörande och lämna följande rekommendationer till medlemsföretagen:

  • Det föreligger inget organiserat eller formaliserat samarbete mellan Svensk Inkasso eller Svensk Inkassos medlemsföretag och Skuldra.
  • Det föreligger ingen skyldighet för Svensk Inkassos medlemsföretag att lämna uppgifter om gäldenärers skulder till Skuldra – varken genom ett av Skuldra anvisat formulär eller genom att ge Skuldra direktåtkomst till uppgifter via ett så kallat ”api”.
  • Vid utlämnade av uppgifter om gäldenärers skulder till ombud åligger det inkassoföretaget att nogsamt i varje fall kontrollera att ombudets fullmakt är utfärdad i behörig ordning och att den innehåller tillräckliga uppgifter.
  • För det fall inkassoföretaget gör bedömning att utlämnande inte kan ske i digital form på ett säkert vis bör efterfrågade uppgifter översändas till gäldenären per post till gäldenärens folkbokföringsadress.