Repetitiv begäran om personuppgifter

Diarienr: 248/2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Svea Inkasso AB
Frågeställningar: Repetitiv begäran om personuppgifter

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB (”Svea”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att vägra att skicka registerutdrag med begärda uppgifter till anmälaren.

Anmälaren har därutöver gjort gällande att Svea i olika avseenden agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet. De inkassoåtgärder som omfattas av anmälan har – såvitt går att utläsa av de handlingar som anmälaren lämnat in – vidtagits mellan 2016 och sommaren 2019, varefter ärendet i fråga avslutats.

Anmälaren har åberopat ett stort antal handlingar, bland annat en större mängd ljudinspelningar, som stöd för sin anmälan. Han har också gjort gällande att en av nämndens ledamöter skulle vara jävig att delta i handläggningen av ärendet.

Inkassobolagets uppgifter

Såvitt gäller frågan om registerutdrag har Svea tillställt anmälaren sådana utdrag och handlingar rörande anmälaren som denne enligt GDPR har rätt att få ut vid ett flertal tillfällen. Materialet har varit mycket omfattande.

Svea har ingivit en sammanställning av vilken det framgår att anmälaren före den 30 september 2020 har begärt och erhållit personuppgiftsutdrag enligt GDPR vid fyra tillfällen under 2019 och 2020. Svea har därtill skickat ytterligare registerutdrag i början av 2021.

Utlämnandet har i samtliga fall skett i rätt tid.

Svea har i övrigt handlagt ärendet enligt god inkassosed och god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Det saknas stöd för att Per Holmgren skulle vara jävig att delta i beslutet.

Enligt Inkassonämndens stadgar gäller att anmälan som avser inkassoåtgärd vilken vidtagits för mer än sex månader sedan inte får upptas till prövning.

Vid en genomgång av anmälarens samt inkassobolagets yttranden kan konstateras att de anmälda inkassoåtgärderna har vidtagits mellan 2016 och 2019. Dessa åtgärder har därmed vidtagits mer än sex månader innan ärendet lämnades in till Inkassonämnden varför nämnden enligt stadgarna inte är behörig att uttala sig om dessa åtgärder. Dessa delar av anmälan upptas därför inte till prövning. Detta innebär också att det stora flertalet av åberopade handlingar m.m. saknar relevans för nämndens handläggning.

Inkassonämnden har därför endast att uttala sig om huruvida Svea uppfyllt sina skyldigheter när det kommer till utlämnande av registerutdrag avseende anmälaren.

Den som bedriver inkassoverksamhet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i den inkassoverksamhet som ombudet bedriver. Av Svensk Inkassos uppförandekod för behandling av personuppgifter i inkassoverksamhet (”Uppförandekoden”) framgår att inkassoföretag skall lämna registerutdrag senast en månad från att begäran mottogs. Om inkassoföretaget behöver mer tid ska gäldenären meddelas detta. Utdrag skall dock alltid lämnas senast två månader efter begäran.

Ett inkassobolag får vägra att tillmötesgå en begäran om registerutdrag om den är orimlig, ogrundad eller särskilt repetitiv. Inkassobolaget kan också välja att tillmötesgå en sådan begäran mot en avgift som täcker de administrativa kostnaderna för tillhandahållandet av informationen. Med repetitiv avses mer än en begäran att få tillgång till sina uppgifter av den enskilde gäldenären per kalenderår (Se Uppförandekoden s. 9).

I det aktuella ärendet har anmälaren haft otaliga kontakter med Svea. Anmälaren har också haft svårigheter att renodla sin anmälan till Inkassonämnden.

Inkassonämnden anser att anmälarens rätt till registerutdrag med samlad information om de personuppgifter som behandlas om honom har tillgodosetts genom att han fått flera utskick under tiden 2019 till och med 2021. Anmälarens begäran får anses vara så repetitiv att Svea enligt branschkoden skulle haft rätt att vägra att tillmötesgå begäran. Svea har anfört att de har lämnat ut utdrag och material i skälig tid, att materialet har varit omfattande och att Svea löpande har informerat och underrättat anmälaren.

Inkassonämnden ifrågasätter inte Sveas uppgifter. Inkassonämnden anser att Svea inte har handlagt ärendet i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren (dock ej i frågan om jäv) och Charlotte Strandberg