Skyldighet att lämna uppgift om tidigare fordringsägare m.m.

Diarienr: 352/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Lowell Sverige AB

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har 1991 betalat en skuld till en bank. Anmälaren har inte haft några andra skulder till banken. Utslag har meddelats 1993.

Lowell AB (”Lowell”) har ansökt om verkställighet av utslaget varefter Kronofogdemyndigheten har fattat beslut om utmätning. Banken har 2022-06-02 uppmanat Lowell att återkalla ärendet och har bekräftat riktigheten i de intyg som banken ställt ut 1991-11-26. Lowell har fått del i underlag som styrker att anmälaren har fullgjort sin betalningsskyldighet. Lowell har vägrat att följa bankens anvisningar vilket strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Lowell har lämnat otillräcklig information om fordran. På ”Mina sidor” har enbart ett nummer angivits, det har saknats information om den ursprungliga fordringsägaren. Att informationen har varit bristfällig strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har lämnat in ett utslag meddelat 1993-10-21, ett yttrande från banken daterat 1991-04-30 vari det framgår att anmälaren har fullgjort sin betalningsskyldighet, samt ett intyg daterat 2022-04-21 vari banken bekräftar att anmälaren fullgjort sin betalningsskyldighet beträffande de fordringar som gav upphov till betalningsanmärkningar samt beslut om utmätning av lön.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell, tidigare Kundinkasso AB, har såsom ombud för banken ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Anmälarens betalningsansvar har fastställts genom utslag meddelat 1993. Fordran har hanterats av Lowell från tiden för utslaget fram till i dag och har 2005 överlåtits till Lowell.

Anmälaren har angett att fordran skulle ha varit betalad redan innan utslaget utfärdades. Av de bifogade underlagen från den ursprungliga borgenären som anmälaren givit in saknas hänvisning till aktuell fordran. Lowell har återkallat ansökan om verkställighet och lagt ärendet vilande under utredning, vilket anmälaren har informerats om.

Lowell har inte haft någon anledning att misstänka att fordran från banken på något sätt skulle varit felaktig, skulle sakna laglig grund eller redan vara betald. Banken var vid tiden då Lowell antog uppdraget en uppdragsgivare som Lowell arbetat länge med och som lämnat korrekta och bra fordringsunderlag. Lowell har förlitat sig på de uppgifter som borgenären lämnat och det har inte funnits någon omständighet som talat emot de lämnade uppgifternas riktighet. Anmälaren har inte kontaktat Lowell efter att inkassokrav skickades, efter att utslag meddelades eller efter att fordran överlåtits. Att banken nu inte har kvar någon information om fordran beror sannolikt på att fordran överläts till Lowell 2005.

Lowell har en webblösning ”Mitt Lowell” där gäldenärer kan logga in med Bank-ID för att få aktuella skulduppgifter. Anmälaren kan där få aktuella skulduppgifter, information om att fordran avser ett löpande skuldebrev, kreditnummer, fordrans förfallodag samt aktuellt skuldbelopp. Lowell har ingen skyldighet att i webbtjänsten ange uppgift om ursprunglig fordringsägare.

Lowell anser inte att handläggningen av ärendet strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

En gäldenär har även efter att ett utslag meddelats möjlighet att göra vissa invändningar mot verkställigheten jml. 3 kap. 21 § utsökningsbalken. Sådana invändningar prövas av Kronofogdemyndigheten i det enskilda verkställighetsärendet. Inkassonämnden saknar därför möjlighet att uttala sig om själva sakfrågan, det vill säga om betalning har skett och om hinder för verkställighet föreligger eller ej.

Kontroll av fordringar
Vid köp av fordringar bör ett inkassobolag kontrollera de överlåtna fordringarnas kvalitet och ställa krav på säljaren att presentera dokumentation över fordringarnas uppkomst och hur de förvaltats fram till överlåtelsen (se IMY:s allmänna råd s. 42). Inkassonämnden har tidigare uttalat att faktorer som inverkar på hur rigorös en sådan kontroll behöver vara exempelvis är erfarenheter från tidigare affärer samt om överlåtaren eller uppdragsgivaren står under tillsyn (se uttalande 178/2019).

I förevarande fall har Lowell på uppdrag av banken först drivit in fordran i egenskap av ombud och har därefter förvärvat den. Inkassonämnden anser att Lowell har kunnat förlita sig på att banken lämnade korrekta uppgifter avseende fordran och att det inte funnits anledning att misstänka att fordran redan var betald varken under tiden de agerat som ombud eller efter överlåtelsen. Det har av denna anledning inte heller stått i strid med god etik i inkassoverksamhet att ansöka om verkställighet av det meddelade utslaget.

Lowell är, om inte annat överenskommits vid överlåtelsen, inte heller bunden av instruktioner som lämnas från en tidigare fordringsägare rörande hur ärendet ska handläggas efter överlåtelsen. Att banken, långt efter överlåtelsen, velat återkalla ärendet från handläggning hos Lowell, vilket anmälaren påstår, saknar således betydelse för Lowells möjlighet att självständigt fatta beslut om handläggningen.

Information till gäldenären genom webbtjänst
Information till gäldenärer ska vara saklig, tydlig och korrekt. Av IMY:s allmänna råd (s. 22) framgår att utgångspunkten vid utformning av inkassokrav bör vara att gäldenären med ledning av de uppgifter som lämnas i kravet ges möjlighet att ta ställning till kravet i alla delar.

Lowell har angett att det i webbtjänsten ”Mitt Lowell” har angivits att skulden avsett ett löpande skuldebrev, kreditnumret samt fordrans förfallodag och skuldbelopp, men att uppgift om tidigare fordringsägare saknats.

Även om skulden i viss mån går att identifiera med de av Lowell angivna uppgifterna bör en gäldenär vid kontakt med inkassobolaget – oavsett om denna sker per telefon eller en webbtjänst – erhålla tillräcklig information för att kunna ta ställning till kravet. Eftersom anmälarens betalningsansvar härleds ur ett skuldebrev som ursprungligen utfärdats av banken har avsaknaden av information om detta inneburit att Lowell inte uppfyllt kravet på tydlighet. Lowells handläggning i denna del har därför inte varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren