Svensk Inkasso begär svar från Kronofogden

Sedan hösten 2019 och under början av 2020 har väntetiderna i den summariska processen stigit mycket markant, vilket inneburit att borgenärer som ansökt om betalningsföreläggande eller handräckning hamnat i en mycket besvärlig situation där de, trots att deras fordringar är klara och förfallna, inte kunnat få dessa fastställda genom Kronofogdemyndighetens försorg.

Svensk Inkasso har i anledning av detta tillställt rikskronofogden Christina Gellerbrant Hagberg en skrivelse med frågor rörande när och hur dessa problem kommer att bli avhjälpta.

Se hela skrivelse bifogad nedan.