Svensk Inkassos höstmöte 2022

Den 10 november genomförde Svensk Inkasso för första gången sedan pandemin sitt höstmöte i Stockholm. Under en spännande eftermiddag och kväll kunde drygt 80 representanter från såväl små som stora medlemsföretag umgås, samtala och lyssna på intressanta föredrag om branschen.

Dagen inleddes med att föreningens ordförande presenterade troliga och mindre troliga lagstiftningsförändringar som skulle kunna föreslås av den pågående överskuldsättningsutredningen. Bland de mer sannolika förslagen nämndes införandet av ett nationellt skuldregister och hårdare krav på kreditprövningar vid kreditgivning till konsumenter, medan införandet av absolut preskription eller förändrade regler för avräkning av skulder hos Kronofogden bedömdes som mer osannolika.

Därefter fick deltagarna lyssna till Jonas Frycklund, biträdande chefsekonom på Svenskt Näringsliv som lämnade en prognos rörande hur svensk ekonomi kan komma att utvecklas i närtid – frågor som har stor betydelse för skuldsättningen i samhället.

Johannes Paulson (bilden), kronokommissarie och nationell samordnare för Kronofogdemyndighetens projekt ”Motverka brott” berättade sedan om myndighetens arbete med så kallad specialverkställighet och nya metoder för utmätning med hjälp av polis.

Dagen avslutades med en diskussion rörande vilka möjligheter och risker ett eventuellt byte av tillsynsmyndighet från Integritetsskyddsmyndigheten till Finansinspektionen skulle föra med sig.