Tidsfrist för betalning

Diarienr: 292-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Alektum Group AB
Frågeställningar: Tidsfrist för betalning

Anmälarens uppgifter

Alektum Group AB (nedan kallad Alektum) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ett inkassokrav i vilket förfallodagen infallit på en söndag. Alektum borde ha informerat om att det räckte att betalning kom in nästkommande vardag.

Inkassobolagets uppgifter

Alektum skickade ett inkassokrav till anmälaren med A-post den 23 juli 2021 med ”oss tillhanda”-datum den 1 augusti 2021. Alektum mottog full betalning den 2 augusti 2021 och ärendet avslutades.

Alektum har hänvisat till Integritetsskyddsmyndighetens (IMY:s) allmänna råd och anfört att det inte finns någon föreskrift om att förfallodagen inte får infalla på en helg så länge som de allmänna rådens tidsfrister följs, dvs. att tidsfristen för betalning är minst åtta dagar och att gäldenären har minst fyra bankdagars frist för att betala eller invända.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av IMY:s allmänna råd (s. 25 f) följer att tidsfristen för betalning bör vara minst åtta dagar räknat från dagen för när kravet skickas och att gäldenären bör ges minst fyra bankdagar på sig att betala eller bestrida kravet. Annat har inte framkommit än att Alektum följt dessa frister. Att sista dagen infallit en söndag kan inte heller anses innebära att kravbrevet är otydligt.

Även om det i vissa författningar – exempelvis 1 kap. 5 § andra stycket lagen om skuldebrev – finns bestämmelser som utsträcker en frist som infaller en söndag till nästkommande vardag finns det ingen skyldighet att lämna någon sådan information som anmälaren hävdat.

Alektums handläggning innebär alltså inte att bolaget agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström