Trakasserier vid efterbevakning

Diarienr: 306-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Intrum Sverige AB
Frågeställningar: Trakasserier vid efterbevakning

Anmälarens uppgifter

Intrum Sverige AB (”Intrum”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att fortsätta skicka påminnelser efter att anmälaren bett dem att ta ärendet vidare för prövning alternativt avskriva fordran. Anmälaren har upplevt sig trakasserad av denna handläggning.

Inkassobolagets uppgifter

Intrum har handlagt två fordringsärenden mot anmälaren med olika fordringsägare. I ett av ärendena har fordran fastställts genom utslag från Kronofogdemyndigheten 2014 och ärendet har, efter att utmätning det av det fordrade beloppet skett, avslutats 2020. Intrum har inte brustit i god inkassosed avseende hanteringen av aktuellt ärende.

I det andra ärendet har anmälaren 2013 bestridit fordran och hävdat att betalning skulle ha skett i tid. Intrum har dock inte återkommit till anmälaren för att begära förtydligande av invändningen, vilket borde ha skett. Kostnaderna som har påförts fordran har i och för sig varit lagligen grundade.

Ärendet har nu avslutats.

Intrum kommer att säkerställa att samtliga handläggare arbetar enligt implementerade rutiner och riktlinjer.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

I det första ärendet har fordran varit fastställd i utslag. Möjligheten för en gäldenär att vid sådana förhållanden invända mot fordran är mycket begränsade. Sedan utslaget vunnit laga kraft saknas i princip också möjlighet för domstol att pröva sådana invändningar, om de inte framställs inom ramen för ett verkställighetsförfarande.

Det har mot denna bakgrund varit förenligt med god etik i inkassoverksamhet att fortsatt skicka kravbrev till anmälaren trots de invändningar som framställts. Brevutskick som skett kan inte anses utgöra någon form av trakasseri.

Avseende den andra fordran har anmälaren framställt en sakligt grundad invändning mot fordran. Det har vid detta förhållande ålegat Intrum att utreda grunden för invändningen och därefter återkoppla till anmälaren. Det står i strid med god etik i inkassoverksamhet att vidta inkassoåtgärder efter mottagandet av en sakligt grundad invändning. Kravbrev som skickats efter att Intrum mottog bestridandet har således inte varit förenliga med god etik i inkassoverksamhet.

Med den kritik som ligger i detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström