Uppenbart ogrundad fordran?

Diarienr: 262-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Intrum Sverige AB
Frågeställningar: Uppenbart ogrundad fordran? 

Anmälarens uppgifter

Intrum Sverige AB (Intrum) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att vidhålla fordringsägarens rätt till betalning trots invändning om att anmälaren utsatts för ett bedrägeri. Fordran har tidigare handlagts och avslutats av ett annat inkassobolag vilket meddelats anmälaren. Intrum har trots kännedom om denna omständighet valt att fortsatt utreda fordran och fortsatt handlägga ärendet på uppdrag av fordringsägaren.

Intrum har inte återkopplat med besked om ärendets fortsatta handläggning på drygt en månad och anmälaren har inte kunnat logga in i deras digitala system.

Inkassobolagets uppgifter

Intrum har skickat kravbrev avseende aktuell fordran. Intrum har mottagit bestridande från anmälaren och har lagt ärendet vilande under utredningstiden. Intrum har fått information från fordringsägaren att kravet vidhålls och har kommunicerat detta till anmälaren som vidhållit sitt bestridande.

Intrum har efterfrågat om fordringsägaren önskat att kravet skulle lämnas vidare till Intrums jurister vilket fordringsägaren önskade.

Intrum har innan inkassokravet skickats inte mottagit information från fordringsägaren om att ärendet skulle vara tvistigt. Av det avtal som Intrum tecknat med fordringsägaren framgår att fordringsägaren inte får skicka tvistiga fordringar för inkasso. Fordringsägaren har också haft en skyldighet att skyndsamt informera Intrum om eventuella invändningar. Intrum har inte vid avsändandet av kravbrevet haft någon anledning att tro att ärendet var tvistigt. Efter utredning har ärendet avslutats och en avslutsbekräftelse har tillställts anmälaren.

Intrum har handlagt ärendet och agerat i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Inkassonämnden har tidigare uttalat sig om Inkassobolags skyldighet att kontrollera fordran innan indrivning, (se bl.a. uttalande dnr 178/2019, 193/2020, 206/2020 och 237/2020).

Intrum har inför uppdraget kommit överens med fordringsägaren att denne inte får skicka tvistiga fordringar. Intrum har vid mottagandet av bestridandet skyndsamt kommunicerat med fordringsägaren och meddelat dennes inställning till anmälaren.

Ett inkassoombud bör i huvudsak kunna förlita sig på de uppgifter som en borgenär lämnar om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att uppgifterna skulle vara riktiga, exempelvis om borgenären tidigare lämnat felaktiga uppgifter eller om det är uppenbart att uppgiften inte kan vara korrekt. Att ett annat inkassobolag har valt att avsluta handläggningen medför inte per automatik att fordran som sådan inte skulle vara lagligen grundad. Inkassonämnden anser därför att Intrums handläggning har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har angett att han inte har kunnat logga in i Intrums system. Intrum har inte närmare bemött detta påstående. Inkassonämnden noterar att det är av stor vikt för nämndens prövning av ärenden att alla frågor som aktualiseras i en anmälan bemöts av det anmälda företaget.

Inkassonämnden anser att, för det fall ett inkassobolag hänvisar kontakter till en kundportal, inkassobolaget är skyldigt att tillse att gäldenärer har tillgång till inloggningsuppgifter och att informationen som framgår av kundportalen är saklig, tydlig och korrekt. Inkassonämnden saknar möjlighet att, med utgångspunkt i de uppgifter som lämnats av anmälaren, bedöma om Intrum brustit i detta avseende eller inte.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg