Uppenbart ogrundade fordringar?

Diarienr: 237-2020

Anmälare: En juridisk person
Inkassobolag: Intrum Sverige AB
Frågeställningar: Uppenbart ogrundade fordringar?

Anmälarens uppgifter

Intrum Sverige AB (Intrum) har skickat inkassokrav avseende en obetald parkeringsavgift till anmälaren. Anmälaren har dock inte träffat något avtal om parkering, utan det är den fysiska personen som har parkerat som ingått avtalet om parkering. Intrum handlägger således rutinmässigt fordringar som uppenbarligen saknar grund.

Det finns inget solidariskt betalningsansvar avseende parkeringsavgifter mellan fordonets registrerade ägare och fordonets förare. Föraren av fordonet måste alltid anses vara parkeringskunden varför anmälaren inte kan vara gäldenär för fordran. Att ställa krav mot anmälaren i första hand visar att Intrum inte har utrett den verkliga gäldenärens identitet.

Inkassobolagets uppgifter

Uppdragsgivaren är ett svenskt bolag som administrerar parkeringsanläggningar på uppdrag av fastighetsägare. De använder parkeringssystemet ”Autopay” vilket innebär att registreringsskylten på fordonet registreras vid in- och utpassering. Parkeringskunden ingår genom konkludent handlande avtal med uppdragsgivaren och åtar sig att betala parkeringsavgift och eventuell fakturaavgift i efterhand genom att parkera fordonet. Betalning kan ske på ett antal sätt genom aktiv betalning av parkören. För det fall att betalning inte sker skickas en faktura per post till den registrerade fordonsägarens folkbokföringsadress eller registrerade adress. Priser och villkor framgår genom skyltning samt på uppdragsgivarens hemsida.

Då anmälaren är ägare av fordonet är det inte obefogat att ställa fakturan för parkeringsavgiften mot bolaget i första hand. Kravet har därför inte varit felaktigt utställt eller saknat grund.

Bolagets bestridande har hanterats enligt Intrums rutiner. Intrum har agerat i enlighet med god inkassosed och följt Integritetsskyddsmyndighetens allmänna råd, inkassolagen samt gällande praxis.

Intrum har direkt efter bestridandet kontaktat sin uppdragsgivare för att inhämta deras inställning till bestridandet. När svar inte inkommit skickades en påminnelse till uppdragsgivaren och anmälaren har informerats om att utredningen fortfarande pågår. Då inget svar inkommit har ärendet avslutats och Intrum har skickat en avslutsbekräftelse till anmälaren.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad.

Inkassonämnden har tidigare uttalat sig om inkassobolags skyldighet att kontrollera fordran innan indrivning, (se bl.a. uttalande dnr 178/2019, 193/2020 och 206/2020).

Ett inkassoombud bör i huvudsak kunna förlita sig på de uppgifter som en borgenär lämnar om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att uppgifterna skulle vara riktiga, exempelvis om borgenären tidigare lämnat felaktiga uppgifter eller om det är uppenbart att uppgiften inte kan vara korrekt.

Anmälaren har anfört att fordran är uppenbart ogrundad eftersom ett bolag inte kan köra och parkera en bil. Inkassonämnden saknar möjlighet att pröva frågan huruvida ett bindande avtal om att betala parkeringsavgiften uppkommit mellan anmälaren och borgenären. Det finns dock i allmänhet inget som hindrar att ett bolag ingår avtal även avseende parkering, exempelvis genom att en fysisk person rättshandlar inom ramen för en ställningsfullmakt.

Att Intrums uppdragsgivare använder ett automatiserat förfarande vid registrering av parkeringen och att den betalningsansvarige förutsätts vara den registrerade ägaren gör inte att den aktuella fordran uppenbart är ogrundad på ett sådant sätt som avses i 8 § inkassolagen.

Inkassonämnden anser därför inte att Intrums handläggning av ärendet strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

/Fredrik Engström/

Sekreterare

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström