Uppgörelse om anstånd med verkställighet

Diarienr: 363/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Lowell Sverige AB

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har tagit lån från en bank i samband med upplåtelse av en bostadsrätt i nybyggnation. Av olika anledningar har bostadsrättsföreningen försatts i konkurs och bostadsrättslägenheten har omvandlats till en hyresrätt. Olika tvister har pågått under flera års tid avseende ansvarsfördelningen av den uppkomna situationen.

Banken har vidhållit anmälarens betalningsansvar för lånet. Lowell AB (”Lowell”) har trots pågående tvist ansökt om verkställighet vid tre tillfällen. Anmälarens tillgångar har vid dessa tillfällen blivit låsta och hennes aktieinnehav har till följd av detta halverats i värde.

Banken har genom Lowell under sommaren 2021 ingått ett avtal med anmälaren att avvakta med indrivning under tiden rättsprocessen pågick. Anmälaren har uppfyllt sin del av avtalet, genom en inbetalning av 400 000 kronor, men trots det har Lowell på nytt ansökt om verkställighet i strid med parternas överenskommelse. Anmälaren har fått hjälp av jurist att upprätta avtalet.

Lowell har vidare hotat att tvångsförsälja anmälarens bostad, som inte utgjort pant för lånet, och på så vis framtvingat stora betalningar. Anmälaren anser att Lowells handläggning strider mot god etik i inkassoverksamhet och utgör otillbörliga påtryckningar.

Anmälaren har inkommit med e-postkorrespondens av vilken det framgår att Lowell erbjudit sig att lägga ärendet vilande till och med den 2021-12-31 om anmälaren betalar 400 000 kronor omgående.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell har varit ombud för en bank. Anmälaren har bestridit betalningsansvar varefter Lowell har ansökt om stämning. Anmälarens betalningsansvar fastställdes genom dom 2017. Domen har vunnit laga kraft.

Lowell har under 2018 ansökt om verkställighet av domen och har därefter träffat överenskommelser om tidsbegränsade avbetalningsplaner med anmälaren varvid ansökan om verkställighet har återkallats.

Då en sådan tidsbegränsad avbetalningsplan hade löpt ut och ingen ny avbetalningsplan hade träffats, ansökte Lowell på nytt om verkställighet i juli 2021. Parterna har därefter träffat en ny överenskommelse med innebörd att anmälaren skulle erlägga 400 000 kronor varefter ärendet skulle återkallas från Kronofogden och läggas vilande till och med den 31 december 2021. Lowell har följt uppgörelsen.

Då ingen ny överenskommelse har träffats eller ytterligare anstånd beviljats har Lowell lämnat in ytterligare en ansökan om verkställighet den 10 juni 2022. Anmälaren har överklagat Kronofogdens utmätningsbeslut. Tingsrätten har beslutat att avslå anmälarens överklagande. Anmälaren har överklagat också det beslutet.

Lowell anser inte att det strider mot god inkassosed att driva in en fordran som fastställts i en lagakraftvunnen dom. Överenskommelsen att låta ärendet vila, som träffades sommaren 2021, var tidsbegränsad till den 31 december 2021. Lowell anser vidare att det inte strider mot god inkassosed att inge ansökan om verkställighet eller låta ärendet ligga kvar för verkställighet även om utmätningsbeslutet har överklagats.

Lowell har givit in underlag i form av dom, e-postkorrespondens innefattande överenskommelsen mellan parterna samt Kronofogdemyndighetens och tingsrättens beslut att avslå anmälarens invändning.

Lowell anser inte att någon del av handläggningen strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Lowell och anmälaren har träffat en uppgörelse om en tidsbegränsad avbetalningsplan. Av den träffade överenskommelsen framgår att Lowell åtagit sig att inte vidta ytterligare åtgärder i ärendet under en viss angiven tid. Det är förenligt med god etik i inkassoverksamhet att komma överens om en tillfällig avbetalningsplan (se IMY:s allmänna råd s. 35) eller andra tillfälliga överenskommelser, exempelvis tidsbegränsade anstånd.

Det är tydligt av de handlingar som såväl anmälaren som Lowell åberopat att Lowell åtagit sig att inte lämna fordran för verkställighet före den 2021-12-31 under förutsättning att en engångsbetalning om 400 000 kronor erlades. Såvitt Inkassonämnden uppfattat det har båda parter agerat i enlighet med överenskommelsen. Det finns därför inte någon anledning att rikta kritik mot Lowell för att bolaget efter den 2021-12-31 ansökte om verkställighet på nytt.

Inkassonämnden har också tidigare uttalat att det inte står i strid med god etik i inkassoverksamhet att en borgenär eller dennes inkassobolag vägrar att acceptera ytterligare betalnings- och ackordsuppgörelser med gäldenären (se nämndens uttalande dnr 308/2021, 280/2021, 274/2021 och 260/2021). Detsamma gäller lämnandet av anstånd.

Att i samband med indrivning av en fordran ansöka om eller hota att ansöka om utmätning av fast egendom som tillhör en gäldenär är, under förutsättning att det inte rör sig om mycket små belopp, normalt ett godtagbart agerande.

Inkassonämnden anser inte heller att en borgenär behöver invänta utgången av en tvist i annan domstol även om den i någon mån har koppling till den aktuella skulden.

Inkassonämnden anser sammanfattningsvis att Lowells handläggning har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner