Svensk Inkassos Certifieringsutbildning hösten 2022

Datum: 2022-09-26 – 2022-12-15

Om certifieringsutbildningen    

Efter genomgången utbildning kan du titulera dig ”Certifierad inkassohandläggare”. Svensk Inkasso är ensamma om att erbjuda denna utbildning.

Syftet med certifiering är att höja kompetensnivån och på så sätt ge en kvalitetsstämpel åt branschen i helhet, till de företag som låter certifiera sina handläggare och inte minst till de som genomför utbildningen.

Innehållet speglar den komplexa handläggning det innebär att hantera fordringar och kravverksamhet, från avtalstidpunkt fram till process och obestånd (se nedan om datum och innehåll). Dag 1-5 följs upp av skriftlig tentamen. Dag 6-8 följs upp av en muntlig övning.

För att bli certifierad krävs obligatorisk närvaro dag 6-8 samt godkänt resultat på samtliga tentor.

För de som har mångårig erfarenhet av kravarbete finns  möjlighet att certifiera sig genom att tentera kursdagarna 1-5 utan medverkan samt medverka kursdagarna 6-8. Men vi rekommenderar  att  du medverkar vid samtliga kursdagar, vilket än så länge samtliga certifierade har gjort sedan starten.

Enstaka kurs utan certifiering

Du är är naturligtvis välkommen att anmäla dig för att deltaga enstaka dagar eller 2-dagars pass utan krav på tentamen. Då anmäler du dig endast till de dagar du har intresse av.

Utbildningen är öppen för alla. Ni behöver inte vara medlemmar i Svensk Inkasso.

Pris (exkl. moms)

Icke medlem, hela programmet: 39.000 kr
Medlem, hela programmet: 33.000 kr
Enstaka kursdagar icke medlem: 6.900 kr
Enstaka kursdagar för medlemmar: 4.700 kr
Icke medlem som endast deltar dag 8: (halvdag) 4.500 kr
Medlem som endast deltar dag 8 (halvdag): 2.300 kr
Endast tentamen: 800 kr

Priset inkluderar föreläsningar och kursmaterial. Var tredje deltagare från samma företag som anmäler sig vid ett och samma tillfälle får 50% rabatt.

Till anmälan


Datum och Innehåll

26 september – Dag 1 på distans: Avtal & Gäldenärskontrakt

Tid: 9-17

Avtalet/fordran, grundläggande avtalsrätt, när och hur kommer avtal till stånd. Avtalets koppling till fakturan. Möte med budget-­ och skuldrådgivare som informerar om sitt arbete, sina möten med gäldenärerna och kontakten med borgenärerna.

Ger kunskap om

 • Hur du sluter avtal samt grundläggande frågor inom avtalsrätten.
 • Anbudstid, offerter, fullmakt samt när avtal kan bli ogiltiga.
 • Hur budget-­ och skuldrådgivare arbetar med gäldenärerna och hur du som inkasso/kravhandläggare kan samarbeta på ett effektivare sätt.

28 september – Dag 2 på distans: Inkassokunskap

Tid: 9-10 tentamen, 10-17 undervisning

Grunden för fordran. Fakturan som fordringsunderlag, fakturans innehåll. Räntelagen. Praktisk och juridisk hantering i inkassoverksamhet. Reglerna kring inkassoverksamhet. Genomgång av inkassolagen och begreppet god inkassosed. Tillstånd och tillsyn. Datainspektionen besöker och informerar om senaste nytt inom inkasso-­ och personuppgiftslag. Här har du möjlighet att ställa frågor knutna till den egna verksamheten

Ger kunskap om:

 • Vikten av att veta grunden för fordran
 • Fakturan som fordringsunderlag, utformning, betalningsvillkor och räntevillkor
 • Grundläggande lagar och regler som styr inkassohantering
 • Det viktiga begreppet god inkassosed och hur det påverkar det dagliga arbetet
 • Tillsynsmyndighetens arbete

24 oktober – Dag 3 på distans: Kronofogden & kreditsäkerhet

Tid: 9-10 tentamen, 10-17 undervisning

Kronofogdens verksamhetsområde med inriktning på summariska processen – ansökan, utslag och bestridande – och verkställighet. Begreppen lös och fast egendom samt olika säkerheter kopplade till fordran. Utsökningsbalken och beneficieregler. Representanter från kronofogden informerar om sitt arbete ”på fältet” med indrivning samt svarar på frågor.

Ger kunskap om

 • Det arbete som kronofogden utför med inriktning på summariska processen / indrivning
 • Utsökningsbalkens regler om verkställighet av lös och fast egendom
 • Beneficieregler
 • Normalbelopp respektive förbehållsbelopp
 • Olika typer av säkerheter, pant i fast och lös egendom

26 oktober – Dag 4 på distans: Specialinkasso

Tid: 9-10 tentamen, 10-17 undervisning

Konsumentkreditlagen (uppsägning, återtagning, ägarförbehåll). Preskriptionsregler/specialpreskription (ög). Olika typer av borgensåtagande. Dödsbon och bouppteckning.

Ger kunskap om

 • Det viktigaste i konsumentkreditlagen och en jämförelse med lagen om avbetalning mellan näringsidkare
 • Olika typer av borgensåtagande, uppgörelser med borgensman
 • Innebörden av preskription/olika preskriptionstider, aktuella rättsfall
 • Hur dödsbon hanteras

16 november – Dag 5 på distans: Obeståndssituationer

Tid: 9-10 tentamen, 10-17 undervisning

Konkurs (konkursanmaning, presumtionsregler, återvinning, förvaltarberättelse, bevakningsförfarande, utdelning). Hur fungerar företagskonstruktion? Skuldsaneringsprocessen med intressanta rättsfall. Aktiebolagslagens regler om styrelseansvar.

Ger kunskap om

 • Begreppet obestånd och borgenärens bevisbörda för gäldenärens obestånd (presumtionsreglerna)
 • Konkursförvaltarens arbete från konkursbeslut till upprättande av utdelningsförslag
 • Vad man som fordringsägare skall tänka på vid skuldsanering samt intressanta rättsfall
 • Kort om företagsrekonstruktion
 • I vilka situationer en styrelse kan göras betalningsansvarig i ett aktiebolag

18 november – Dag 6 på distans: Process/förlikning

Tid: 9-10 tentamen, 10-17 undervisning

Domstolar, tvist (bestridande, stämning, skriftlig handläggning, muntlig förberedelse, huvudförhandling (ög), bevisning, dom och överklagande (ög). Förutsättningar för förlikning, upprättande av förlikningsavtal.

Ger kunskap om

 • Hur man som inkassohandläggare kan förbereda ett ärende som är tvistigt
 • Kommunikationen med klienten, eget ombud och motpartens, inför en stämningsansökan. Den muntliga förberedelsen
 • Praktiska övningar
 • Förutsättningar för förlikning, upprättande av förlikningsavtal och innebörden därav

14 december – Dag 7 på plats i Göteborg, Elite Plaza: Förhandling/Kommunikation

Tid: 9-10 tentamen, 10-17 undervisning

Förmågan att kunna förhandla såväl inom arbetet som privat är en avgörande framgångsfaktor. Med många kontaktytor och varierande förhandlingssituationer handlar en stor del av det dagliga arbetet om vikten av att kommunicera, argumentera och förhandla. Klienter, gäldenärer, myndigheter och advokater är endast några av de grupper som skall bemötas. Denna dag riktar sig till alla som förhandlar inom affärslivet och som vill bli skickligare i konsten att framföra sina egna synpunkter. Dagen är anpassad utifrån en inkassohandläggares vardag. Dessutom innehåller dagen en föreläsning om delgivning. En mycket spännande dag utlovas!

Ger kunskap om

 • Att kommunicera på rätt sätt med andra människor
 • Varför man misslyckas eller lyckas i en förhandling
 • Hur man lämpligast klarar av stressade situationer på ett bättre sätt
 • Metoder och teknik i förhandling
 • Idéer och praktisk handledning till hjälp för alla som möter förhandlingen i sitt dagliga arbete
 • Delgivningsmetoder

15 december – Dag 8 på plats i Göteborg, Elite Plaza: Övning och avslutning

Tid: 9-15.30 

Praktisk övning med muntlig framställning. Tentamensgenomgång samt utvärdering av kursen för de deltagare som genomgått certifieringsprogrammet. Avslutning av huvudkursen i certifiering. Dag 8 är en heldag som i första hand riktar sig till de som deltagit alla dagar i certifieringsutbildningen. För övriga deltagare är detta en halvdag.

Ger kunskap om

 • Ett rättegångsförfarande; deltagarna får utifrån givna förutsättningar fingera en rättegång
 • Förberedelser som är nödvändiga inför en tingsrättsförhandling, muntlig framställan

Diplomutdelning

Diplomutdelning sker vid något av Svensk Inkassos årliga möten vår eller höst. Deltagarna kommer att bli särskilt under­rättade om detta datum via uppgiven mailadress. Medverkan på mötet med diplomutdelning är frivilligt, kostnaden ingår inte i priset för certifieringsutbildningen.