Utgör formulering i inkassokrav otillbörligt hot?

Diarienr: 151/2017

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Svea Inkasso AB med bifirma Handels- och Juristinkasso

Anmälarens uppgifter

Inkassoombudet har i ett inkassokrav angett att ”om betalningsskyldighet fastställs kan betalningsanmärkning komma att registreras hos kreditupplysningsföretag”. Meningen är falsk information och är avsedd att skrämma mottagaren att betala. Ett inkassokrav som bestrids kan aldrig komma att registreras hos några kreditupplysningsföretag. Inkassoombudet har därför brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassoombudets uppgifter

Hela lydelsen i det stycke som anmälaren ifrågasätter lyder: ”Betalning eller invändning mot kravet ska ske senast den ….Om betalning eller invändning inte sker mot kravet inom angiven tid kan rättsliga åtgärder som ansökan om betalningsföreläggande eller stämning komma att anges mot Er. Om betalningsskyldighet fastställs kan betalningsanmärkning komma att registreras hos kreditupplysningsföretag”.

Skrivelsen anger m a o inte att ett inkassokrav medför registrering hos kreditupplysningsföretag. Det som anges är att en genom ansökan om betalningsföreläggande eller stämning fastställd betalningsskyldighet kan medföra registrering hos kreditupplysnings-företag, vilket överensstämmer med verkliga förhållanden. Meningen utgör inte en otillbörlig påtryckning utan är korrekt och lämnad på en i sammanhanget lämplig detaljeringsnivå.

Inkassonämndens bedömning

Enligt Inkassonämndens uppfattning är lydelsen sakligt korrekt. Uttrycket ” om betalningsskyldighet fastställs” kan nämligen – mot bakgrund av innehållet i meningen innan – inte uppfattas på annat sätt än att fordringen uppställs av myndighet eller domstol i laga ordning. Inkassoombudet har därför inte brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar Inkassonämnden ärendet.